อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

สหกรณ์ไทย ...พร้อมเป็นศูนย์กลางอาเซียน - นานาสารพัน

อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 00.00 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์รุกปรับองค์กรครั้งใหญ่ในรอบ 40 ปี เพื่อเตรียมก้าวผงาดขึ้นสู่ทศวรรษที่ 5 อย่างมั่งคงเข้มแข็ง ภายใต้คำขวัญ  “เครือข่ายเข้มข้นสหกรณ์เข้มแข็ง” ในภาพรวมก็คือ การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมั่นคงว่าในอีก10 ปีข้างหน้า จะเน้นเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ด้วยกันเองเป็นหลัก โดยใช้เครือข่ายสหกรณ์ในการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องผ่านระบบการจัดการของคนกลาง ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาสหกรณ์นั่นเอง
            
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้กล่าวต่อคณะผู้บริหารระดับสูงของเครือข่ายสหกรณ์ชั้นนำว่า ในโอกาสที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก่อตั้งมาครบ 40 ปี และจะเข้าสู่ทิศทางส่งเสริมสหกรณ์ ในทศวรรษที่ 5 ได้มีการปรับทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์  “ CO-OPERATIVE PROMOTION SYSTEM “ โดยนำ “ระบบ” มาเป็นเครื่องมือในการทำงานให้เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นระบบแห่งการช่วยเหลือ เกื้อกูลพึ่งพาตนเอง สร้างสังคมให้เข้มแข็งภายใต้ทิศทาง เครือข่ายเข้มข้นสหกรณ์เข็มแข็ง โดยเน้นยึดหลักการวิธีการสหกรณ์บนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำเนินธุรกิจให้บริการสนองความต้องการของสมาชิก

“นับจากนี้ไปทุกคนและทุกฝ่ายจะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติงานทุกครั้งต้องมีแผนดำเนินงานชัดเจน เช่นการกำหนด 40 จังหวัดเบื้องต้น เพื่อดำเนินงานก็ต้องมีกรอบชัดเจนว่าในแต่ละสัปดาห์จะต้องดำเนินการที่ไหนเรื่องอะไรบ้าง โดยเฉพาะการตรวจราชการ ก็ต้องมีแผนการดำเนินงานทุกครั้งอย่างเป็นขั้นตอน ในขณะเดียวกันการปฏิบัติในระดับพื้นที่ระดับตำบลระดับอำเภอและระดับจังหวัดก็ต้องมีแผนดำเนินการชัดเจนเช่นเดียวกัน โดยผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีการพัฒนาตนเองควบคู่ไปด้วย ถือเป็นการยกระดับ หรือการปัดฝุ่นครั้งสำคัญ”  

นายสมชาย กล่าวว่า  ในโอกาสที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 5 คือตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป อยากจะให้กรมฯ เป็นหน่วยงานแรกที่ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และประสบความสำเร็จในทุก ๆ  ด้าน ซึ่งทุกฝ่ายก็จะต้องให้ความร่วมมือ และอยากเห็นภาพใหม่ของกรมฯ มีการทำงานเป็นทีม ทั้งฝ่ายข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติจนถึงระดับสำนักงานจังหวัด ซึ่งจะทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งตามลำดับ

นอกจากเครือข่ายภายในองค์กรมีความเข้มแข็งแล้ว กรมฯยังมีความมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งระดับนานาชาติ ด้วยการเป็นทวิภาคีกับจีน ภูฎาน มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อสร้างเครือข่ายใหญ่ขึ้น กรมฯ จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางพัฒนาสหกรณ์ โดยใช้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านสหกรณ์ระดับอาเซียน (AEC)ในปี 2558 ที่จะถึงนี้ และให้นานาประเทศยอมรับไทยในการเป็นแกนนำของการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

“ เราจะต้องสร้างศรัทธาและพัฒนาศูนย์ฯ ให้ชัดเจน โดยร่วมมือกับนานาชาติให้เกิดการยอมรับเมื่อถึงเวลานั้นประเทศไทยก็สามารถเป็นศูนย์กลางอาเซียนทันที หากมีการเปิดตัว จึงอยากฝากไปถึงสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านให้หมั่นสำรวจตัวเองและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเข้ามาเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558” นายสมชาย กล่าวปิดท้าย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0