อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

"ธ.ก.ส."ปล่อยกู้ชาวไร่อ้อย-ไร่มัน 15,000 ล้าน

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ชาวไร่อ้อย-ชาวไร่มันกว่า 15,000 ล้านบาท พร้อมเริ่มรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง 1 มี.คทันที พุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.53 น.


วันนี้ ( 29 ก.พ.) นายลักษณ์  วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย โดยอนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินจาก ธ.ก.ส. วงเงินกู้ไม่เกิน 15,324 ล้านบาท

โดยประมาณการวงเงินจากคาดการณ์อ้อยที่เข้าหีบจริง 99 ล้านตันเพื่อนำมาช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต 54/55ซึ่งกองทุนฯจะนำเงินกู้ไปจ่ายเพิ่มค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยกำหนดชำระหนี้เสร็จสิ้นภายใน 17 เดือน นับตั้งแต่วันกู้ คิดดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์-0.75% ต่อปี

พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินโครงการให้เงินกู้เพื่อชะลอการขุดหัวมันสำปะหลัง ปี 54/55เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำมันสำปะหลังปี 54/55 ได้ แต่จำเป็นต้องใช้จ่ายในครัวเรือน โดยให้สินเชื่อใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการรอขุดมันสำปะหลัง วงเงิน 9,000 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแต่ละรายไม่เกิน 30% ของราคาประเมินมูลค่ามันสำปะหลังส่วนที่ยังไม่ได้ขุด สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยมีเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนมี.ค.-ก.ย. นี้

ทั้งนี้ ได้แยกวงเงินกู้ต่างหากจากวงเงินกู้ปกติ และเกษตรกรไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับเกษตรกรผู้กู้เงิน ต้องเป็นเกษตรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 54/55 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีหนังสือรับรองผลการขึ้นทะเบียน เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ที่มีผลผลิตมันสำปะหลังของตนเองที่ยังไม่ได้ขุดในแปลงปลูกของตนเอง โดยการประเมินมูลค่าผลผลิตส่วนที่ยังไม่ได้ขุดจะคำนวณจากราคาจำนำตามโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง กำหนดตามเวลา คือเดือนมี.ค. ราคากิโลกรัมละ 2.80 บาท เดือนเม.ย. 2.85 บาท และเดือนพ.ค. 2.90 บาท ให้กู้ตั้งแต่เดือนมี.ค.-พ.ค.นี้ กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน นับจากเดือนที่รับเงินกู้

ด้านผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ปีการผลิต 54/2555 จนถึงวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ทำสัญญาและจ่ายเงินกู้แก่เกษตรกรไปแล้ว 1,606 ราย รวม 82,827.04 ตันเป็นเงิน 227.77 ล้านบาท ขณะที่รับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 54/55 นั้น ธ.ก.ส. ได้ทำสัญญาและจ่ายเงินกู้แก่เกษตรกรไปแล้ว 1.105 ล้านราย รวมข้าวเปลือก 6.67 ล้านตัน เป็นเงิน 111,882.05 ล้านบาท ส่วนการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งมอบคลังสินค้ากลาง ดำเนินการไปแล้ว 2.683ล้านตัน อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 940,000 ตัน

นายลักษณ์ กล่าวว่า หลังจากเสร็จสิ้นโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 54/55 วันที่ 29 ก.พ.นี้แล้ว ธ.ก.ส. จะเริ่มดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 55วงเงินรับจำนำ 120,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นการยกระดับราคาข้าวเปลือกนาปรังให้เกษตรกร โดยรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 55 ที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด ไม่จำกัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำทั้งโครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตรวม 11.11 ล้านตัน โดยปริมาณจำนำข้าวของเกษตรกรแต่ละรายจะคำนวณตามพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตเฉลี่ยและผลผลิตของเกษตรกรตามหนังสือรับรองที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้ ซึ่งจะเริ่มรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-15 ก.ย.นี้ สำหรับภาคใต้ เริ่ม 1 ก.ค.-31 ต.ค. ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับจากเดือนที่รับจำนำ
 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0