อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

พบเด็กอายุ 15 ปี ติดเหล้าสูง

ศรีสะเกษเปิดถนนอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ พบกลุ่มของเยาวชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 14.9 ล้านคน เผยมีแนวโน้มที่มีวัยรุ่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 01.14 น.

วันนี้( 18 พ.ค.) นายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “อาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพ” ต้นแบบ ขึ้น ที่บริเวณถนนอาหารปลอดภัย (ตลาดโต้รุ่ง) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และได้ร่วมกับ 11 ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร พ่อค้า-แม่ค้า เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย โดยมี นพ.ประวิ อ่ำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

 จากนั้นได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพิ่มเติม ร่วมกับอีก 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และโครงการเทศกาลอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ รวมเป็น 14 ภาคีเครือข่าย ที่ให้ความสำคัญและเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ปฏิบัติ ควบคุม ดูแลให้สถานที่ปรุงประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน

ดังนั้นเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ จึงได้กิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้น โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อให้ได้มาตรฐานตามโครงการ  การจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ การจำหน่ายอาหารและสินค้าโอท็อป 4 ภาค การตรวจสารปนเปื้อนและเพาะหาเชื้อแบคทีเรียในอาหาร การมอบป้าย CFGT ผ้ากันเปื้อนและหมวก การลงนาม เอ็มโอยู การแสดงจาก อสม. ผู้สูงอายุ และชมรมไทเก๊ก เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มบทบาทเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ และภาคีเครือข่าย ในการคุ้มครองผู้บริโภค สร้างระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในการเฝ้าระวัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อยกระดับแผงลอย ตลาดโต้รุ่ง ให้ได้มาตรฐานต่อไป

ด้าน นพ.ประวิ กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด เมื่อปี 2550 พบว่า ในกลุ่มของเยาวชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 51.2 ล้านคน มีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 14.9 ล้านคน และจากข้อมูลดังกล่าว มีแนวโน้มที่มีวัยรุ่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังจะส่งผลถึงปัญหาต่างๆมากมาย เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ครอบครัวแตกแยก ปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุจราจร ยาเสพติด อาชญากรรม การทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น รวมถึงการติดเชื้อ เอชไอวี ด้วย เป็นต้น นั้น การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นงานด้านหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจมาก ทำให้ผู้ผลิต แข่งขันกันผลิตโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของการบริโภคอาหาร ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วน จึงต้องบูรณาการในการดูแลตรวจสอบ กำกับแก้ไข ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโนบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป.

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0