อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

22มิ.ย.7ผู้สมัครโชว์กึ๋นเป็นผู้ว่ารฟม.

ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 08.03 น.

นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ รฟม. โดยผู้สมัครทั้ง 7 ราย ได้รับสิทธิให้เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มิ.ย. 2555 ดังนี้ 1. นายกฤต ธนิศราพงศ์ 2. นายรณชิต แย้มสอาด 3. นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล 4. นายสุรพล พงษ์สุวรรณ  5. นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ 6. นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ และ 7. นายเพ็ชร ชินบุตร โดยผู้เข้าสัมภาษณ์สามารถนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวความคิดการทำงานผ่านทางโสตทัศนูปกรณ์ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 25 นาที ทั้งนี้หากมีองค์กรทางกฎหมายของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ว่าไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ระบุไว้ในประกาศสรรหา ไม่ว่าจะแจ้งก่อนหรือหลังการสัมภาษณ์ จะถือว่าผู้สมัครรายดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และจะถูกตัดสิทธิทันทีและผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือคัดค้านใด ๆ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศไว้แต่แรก รฟม.สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และถือว่าเป็นการแจ้งข้อความเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ และต้องยอมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0