อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

อสส.สั่งอัยการทั่วประเทศ เร่งฟ้องคดีฝืนพ.ร.ก.-กักตุน

“วงศ์สกุล” อสส. เอาจริง! ร่อนหนังสือเเจ้งอัยการทั่วประเทศดำเนินคดีเด็ดขาด เร่งฟ้องคดีขอศาลลงโทษหนัก ไม่รอลงอาญา พวกฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน-กักตุนสินค้า หน้ากากอนามัย ไข่ไก่ ของจำเป็น ปล่อยข่าวเท็จซ้ำเติมประชาชน เป็นอุปสรรคเเก้ไขโควิด-19 อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.


เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นายประยุทธ เพชรคุณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ในวันนี้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ได้มีหนังสือที่ อส 0001/ว 140 ลงวันที่ 31 มี.ค. แจ้งให้อัยการทั่วประเทศดำเนินคดีเฉียบขาดกับผู้ทำการกักตุนสินค้าอุปโภค บริโภค และจำหน่ายสินค้าเกินราคาควบคุม เช่น หน้ากากอนามัย ไข่ไก่ หรือสินค้าจำเป็นในครัวเรือน เป็นต้น การฉ้อโกง หรือ หลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆ

รวมทั้งการส่งข้อความอันเป็นเท็จทางสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิดตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558(ฉบับที่ 1) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยถือว่าการกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าวแล้วยังส่งผลให้มาตรการที่รัฐบาลกำหนดให้ประชาชนปฏิบัติ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินคดีประเภทดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเป็นไปอย่างเฉียบขาด รวดเร็ว

เพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตามกฎหมาย สอดคล้องกับการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะหยุดการแพร่ระบาดและป้องกันผลกระทบทางเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น อัน เป็นการซ้ำเติมต่อประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุดจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในคดีที่มีลักษณะการกระทำความผิด ข้างต้น เพื่อให้พนักงานอัยการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดี ดังนี้

1. ให้ดำเนินคดีโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือเวียนของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่เกี่ยวข้อง

2. ให้ถือเป็นคดีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินคดีด้วยความรวดเร็ว

3. ให้พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งคดีและบรรยายฟ้อง ขอให้ศาลลงโทษในสถานหนัก และไม่รอการลงโทษ

4. ของกลางที่เป็นทรัพย์ที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด ขอให้ศาลมีคำสั่งริบตามกฎหมาย

5. ผู้กระทำความผิดที่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันมาก่อน ให้บรรยายฟ้องให้ศาลทราบข้อเท็จจริง ขอให้ศาลลงโทษสถานหนัก หรือเพิ่มโทษหรือนับโทษต่อกัน หรือใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย

6. ให้อธิบดีอัยการกำกับดูแลการดำเนินคดีของพนักงานอัยการในบังคับบัญชาให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือนี้ โดยหนังสือดังกล่าวได้แจ้งสั่งการให้อัยการทั่วประเทศถือปฏิบัติทราบแล้วและถือปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28