อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ราชกิจจาฯตั้ง'14พนง.'สืบสวนสอบสวนความผิดพรบ.คอมพ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลฯ แต่งตั้ง 14 พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 12.06 น.


เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) 

โดยระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 14 คน ดังนี้1.นางสาวธนิสสรา ลิ้นสุวรรณ 
2.นางวาสนา สิงห์สร้อย 
3.พันตำรวจเอกพันธนะ นุชนารถ 
4.พันตำรวจเอกรัฐโชติ โชติคุณ 
5.พันตำรวจเอกปฏิญญา จีรชนาสิน 
6.พันตำรวจเอกจักษ์ ยังให้ผล 
7.พันตำรวจโทศรีสันต์ เฟื่องสังข์ 
8.พันตำรวจโทอลงกรณ์ กนกวรรณ 
9.พันตำรวจโทพิสิษฐ์ ศรีอ่อน 
10.พันตำรวจโทศุภรฐ โชติจำหงษ์ 
11.พันตำรวจโทชิษณุพงศ์ ไหวดี 
12.ว่าที่พันตำรวจโทเสกสรรค์ องอาจ 
13.ร้อยตำรวจเอกอิชยา สิทธิธูรณ์ 
14.ร้อยตำรวจเอกณัฐภัทร เรืองศิลป์ประเสริฐ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลงนามโดย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    53%
  • ไม่เห็นด้วย
    47%