อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

ราชกิจจาฯประกาศ'ใบสั่งจราจรแบบใหม่' เริ่มใช้ 1 พ.ย.นี้ 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่แบบใบสั่งจราจร พ.ศ.2563 ใหม่ 2 แบบทั้งใช้แจกคนขับ-ส่งไปรษณีย์ เริ่มใช้ 1 พ.ย.นี้   อังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 21.55 น.

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ความว่า ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2563 โดยที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดให้แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร ต้องเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรไว้ ดังต่อไปนี้ โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรมี 2 แบบ คือ

1. แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ มีขนาดกว้าง 14.5 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร  ชุดละ 4 แผ่น มีสีและวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานดังนี้ (ก) แผ่นที่หนึ่ง เป็นสีขาว ใช้สำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ (ข) แผ่นที่สอง เป็นสีเหลือง ใช้สำหรับส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับคดีจราจรเพื่อทำการบันทึกข้อมูลใบสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ค) แผ่นที่สาม เป็นสีชมพู ใช้สำหรับมอบให้พนักงานสอบสวน (ง) แผ่นที่สี่ เป็นสีฟ้า ใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับผู้ออกใบสั่ง

2. แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์มีขนาดกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตร  มีชุดละ 2 แผ่น แผ่นที่หนึ่ง ใช้สำหรับส่งไปรษณีย์ให้กับ ผู้ขับขี่ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถ แผ่นที่สองใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ออกใบสั่ง

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    7%
  • ไม่เห็นด้วย
    93%

ความคิดเห็น