อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

ตั้ง222อัยการช่วยหน่วยงานใหม่ 'ธนกฤต'นั่งผอ.ประสาน

อสส.เซ็นตั้งอัยการมือดีกระจายช่วยหน่วยงานใหม่-หน้าห้องเเละอื่นๆ 222 ตำเเหน่ง “อัยการธนกฤต”นั่ง ผอ.ประสานงานยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ “สมพร-วีระชาติ”เป็น ผอ.ว่าความ-สอบสวนขั้นสูง พุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 18.33 น.

 
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 1805,1806,1807,1808/2563 เรื่องให้พนักงานอัยการช่วยราชการปฏิบัติราชการและรักษาการในตำแหน่ง (คำสั่งโยกย้ายไปหน่วยงานตั้งใหม่-หน้าห้อง-ผู้เชี่ยวชาญ,เชี่ยวชาญพิเศษ-อัยการชั้น1,2) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13,15 เเละ27 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 จึงมีคำสั่งให้พนักงานอัยการช่วยราชการปฏิบัติราชการและรักษาการรวม 4 ฉบับจำนวน 222 ตำเเหน่ง
 
โดยมีบุคคลเเละตำเเหน่งที่น่าสนใจดังนี้

นางสมพร รวิวรรณพงษ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคดีอาญาปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 และให้ช่วยราชการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการว่าความขั้นสูงอีกหน้าที่หนึ่ง

นายยงยุทธ ศรีสัตยาชน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานต่างประเทศพ้นจากปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 3 และให้ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศทางกฎหมาย

นางอรเรณู ปิตุเตชะ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการอัยการช่วยราชการสถาบันนิติวัชร์ปฏิบัติราชการในหน้าที่รองเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์

นางสันทนี ดิษยบุตร อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและให้ช่วยราชการสถาบันนิติวัชร์ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์อีกหน้าที่หนึ่ง

นายธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายช่วยราชการสถาบันนิติวัชร์ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรม

นายวีระชาติ ศรีบุญมา อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานการสอบสวนช่วยราชการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูง

นายรองรัฐ พุ่มคชา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานต่างประเทศช่วยราชการสถาบันนิติวัชร์ ปฏิบัติราชการสำนักงานวิจัยกฎหมายอาญาและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคำสั่งโยกย้ายเเละช่วยราชการดังกล่าวนั้นเป็นที่น่าสนใจภายหลังจากที่มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่องการแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งที่สำคัญคือกำหนดให้ตั้งสถาบันนิติวัชร์ ประกอบไปด้วยสำนักงานเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออัยการสูงสุด มีเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์เป็นผู้บังคับบัญชา

โดยมีรองเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงาน และมีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาของแต่ละสำนักงานในสถาบัน มีอำนาจและหน้าที่ในการศึกษา วิจัยเผยแพร่ และพัฒนากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม เผยแพร่และขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง และประสานงานเพื่อพัฒนาและสร้างความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งการประชุม ก.อ.ครั้งที่ 8/2563 (18 ส.ค.ที่ผ่านมา) ได้พิจารณาตั้ง หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์ อัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานวิชาการ ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ที่จะมีบทบาทต่อไปของสำนักงานอัยการสูงสุด  เเละยังมีสำนักงานวิจัยกฎหมายอาญาและพัฒนากระบวนการยุติธรรม, สำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรม,สถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง และสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูง เป็นหน่วยงานใหม่ในสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เเละอื่นๆ

ในครั้งนี้อัยการสูงสุดจึงมีคำสั่งตั้งอัยการรุ่นใหม่ระดับหัวกะทิหลายตำเเหน่ง เพื่อไปช่วยงานหน่วยงานใหม่ดังกล่าว ซึ่งมีอัยการที่เป็นที่รู้จักโดดเด่นในหลายหน่วยงานใหม่ เช่น มีการดึงนายธนกฤต วรธนัชชากุล ไปช่วยราชการสถาบันนิติวัชร์ปฏิบัติราชการในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรม โดยเป็นอัยการที่มีบทบาทในการให้ความรู้ และความคิดเห็นทางกฎหมายแก่ประชาชนได้อย่างเเม่นยำคมคาย มาโดยตลอดต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญา และประเด็นข้อกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของประชาชน หรือกระทั่งการเเก้ไขปรับปรุงกฎหมายใหม่ๆทั้งในสำนักงานอัยการเเละเรื่องในสังคมจนเป็นที่รู้จักและได้รับการเชื่อถือยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่ง นายธนกฤต มีดีกรีได้รับทุนรัฐบาลไทย (ทุน ก.พ.) ตามความต้องการของกรมบังคับคดีไปศึกษากฎหมายต่อที่ประเทศฝรั่งเศส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายแพ่ง จากมหาวิทยาลัย PANTHÉON-ASSAS (PARIS II) ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายเอกชน (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย STRASBOURG ประเทศฝรั่งเศส

ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต  รุ่นที่ 5 ปี 2556  ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ (ได้รับรางวัลรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) ดีเด่น) เป็นอาจารย์พิเศษสอนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รามคำแหง นิด้า บูรพา และแม่ฟ้าหลวง ในหลาย ๆ วิชา ได้แก่ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา กฎหมายพยานหลักฐาน กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และเป็นกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อนุกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของวิธีพิจารณาความแพ่งสากล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อนุกรรมการด้านกฎหมายของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, นางสันทนี ดิษยบุตร อดีตรองโฆษกสำนักอัยการสูงสุดไปนั่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ นายรองรัฐ พุ่มคชา อัยการสายวิชาการรุ่นใหม่ไฟเเรงจากสำนักงานต่างประเทศไปช่วยสำนักงานวิจัยกฎหมายอาญาและพัฒนากระบวนการยุติธรรม, นางสมพร รวิวรรณพงษ์ เเละ นายวีระชาติ ศรีบุญมา ว่าที่ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการว่าความขั้นสูงเเละสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูง ซึ่งเป็นสถาบันเปิดขึ้นใหม่ที่มีบทบาทในการเพิ่มศักยภาพอัยการที่จะมีบทบาทสำคัญเกี่ยวต่อไปในการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเเผนยุทธศาสตร์อัยการในเรื่องการพัฒนาคนตามนโยบายนายวงศ์สกุล อัยการสูงสุด

โดยสามารถดูคำสั่งโยกย้ายช่วยราชการทั้ง 4 ฉบับ 222 ตำเเหน่งได้ตามลิงก์นี้
คำสั่งโยกย้ายไปหน่วยงานตั้งใหม่ https://www.cmiss.ago.go.th/images/PR/2563/k1805.2563.pdf
คำสั่งโยกย้ายแต่งตั้งหน้าห้อง https://www.cmiss.ago.go.th/images/PR/2563/k1806.2563.pdf
คำสั่งโยกย้ายอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษและอัยการผู้เชี่ยวชาญ https://drive.google.com/file/d/1wKvO2GKWZasEYyWP9nTTNSS-yhgd9Yaf/view
คำสั่งโยกย้ายอัยการชั้น 1 และชั้น 2 https://www.cmiss.ago.go.th/images/PR/2563/k1808.2563.pdf
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%