อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

‘บิ๊กตู่’ จี้สารพัดรับอาเซียน บี้หน่วยงานร่วมมือเดินหน้า

อีกไม่นาน...คนไทยทั้งประเทศจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน หรือเออีซี ได้อีกต่อไป เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 03.34 น.

อีกไม่นาน...คนไทยทั้งประเทศจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน หรือเออีซี ได้อีกต่อไป เพราะทั้ง 10 ชาติอาเซียน ได้ตกลงปลงใจร่วมกันชัดเจนแล้วว่าได้หลอมรวมประชากรกว่า 600 ล้านคน เข้าด้วยกัน ด้วยหวังว่าจะให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นอีกซีกโลกสำคัญ ที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ที่ซีกโลกแห่งนี้ได้ ...

อย่างไรก็ตามการเปิดประตูก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน แม้ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ แม้ว่าไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีใครรับรู้รับทราบ แม้ว่าไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนไม่ตื่นตัว แต่...อีกเพียง 180 วัน เท่านั้น ที่เวลาแห่งความเป็นจริงจะมาถึง

ณ เวลานี้ เชื่อได้ว่าทุกฝ่ายต่างเตรียมตัวเตรียมพร้อม รองรับเวลาแห่งความเป็นจริงกันอย่างเต็มที่แล้ว โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียสำคัญอย่างภาคเอกชน...ทั้งรายใหญ่...รายเล็ก...รายน้อย

แต่ในแง่มุมของภาครัฐที่เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายภาพรวมแล้ว... ได้เดินหน้ากันไปถึงไหน ?

รายงานความคืบหน้า ครม.

ล่าสุด...กระทรวงการต่างประเทศ ได้รายงานให้ ครม.รับทราบเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา ถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในหลายแนวทาง ทั้งในด้านของภาพรวม ทั้งในด้านของการเมืองและความมั่นคง ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ และเรื่องสังคมวัฒนธรรม เรียกได้ว่าครบทั้ง 3 เสาหลักของเออีซีกันทีเดียว

เน้นกฎหมาย-ประชาสัมพันธ์

แต่ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของเสาหลักเท่านั้น นายกฯเอง ต่างให้ความสำคัญเรื่องของกฎหมายและด้านการประชาสัมพันธ์ด้วย เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องหลักที่จะรองรับการรวมตลาดใหญ่ในครั้งนี้

โดยในภาพรวมแล้ว แม้ว่าการเดินหน้าของทั้ง 3 เสาหลักจะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งหมดต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบไม่ใช่ปล่อยให้เสาใดเสาหนึ่งเดินหน้า แต่ที่เหลือเดินไล่ตามไม่ทัน โดยต้องบูรณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์ล่วงหน้า 10 ปี และมีการวางแผนระยะ 5 ปี และ 10 ปี ซึ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนโดยอาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ขณะที่ส่วนราชการเอง ควรคำนึงถึงการผลักดันประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในกรอบอาเซียนด้วย ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย

คิดถึงประโยชน์คนไทย

นอกจากนี้ยังให้ส่วนราชการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าสู่เออีซี อย่างเป็นรูปธรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเออีซี อย่างรอบด้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ และสามารถรับมือกับผลกระทบจากการรวมตัวในครั้งนี้ได้ทันท่วงที ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันและดำเนินงานในลักษณะครบวงจรโดยกำหนดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักหน่วยงานรอง หน่วยงานเสริมที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์วิกฤติ โอกาสความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของไทยและอาเซียนด้วย

มท.รับหน้าแรงงานต่างด้าว

ขณะที่ในภาพของเสาการเมืองและความมั่นคงนั้น...การบริหารจัดการชายแดนและจุดผ่านแดนหน่วยงานต่าง ๆ ต้องดำเนินงานอย่างบูรณาการและอาจพิจารณาให้ศูนย์อาเซียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจครอบคลุมประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ และอื่น ๆ เพิ่มเติมรวมทั้งให้บูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และอาจพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ไทย ต้องรับภาระเรื่องการให้การศึกษาและการรักษาพยาบาลแก่แรงงานต่างชาติบริเวณชายแดนด้วย

ส่วนด้านเสาเศรษฐกิจ... นายกฯและครม.ได้เห็นชอบให้ไทยผลักดันประเด็นเรื่องของ ASEAN Access” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 27 ในเดือน พ.ย. นี้ โดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อกำหนดทิศทางในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนรับจะศึกษาและจัดทำกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป ขณะเดียวกันต้องผลักดันทุกเรื่องในกรอบของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความสำคัญกับภาคเกษตร การพัฒนาตราสินค้าอาเซียน การส่งเสริมเอสเอ็มอี การส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกด้าน รวมไปถึงการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เป็นต้น

หนุนวิจัยและพัฒนา

ไม่เพียงเท่านี้ทุกฝ่ายยังต้องสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ร่วมกันในอาเซียนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วน เพื่อให้ดำเนินงานอย่างเป็นหุ้นส่วนกัน ไม่ใช่แข่งขันกันเองโดยเฉพาะผลผลิตด้านการเกษตร ทั้งข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ขณะเดียวกันยังต้องเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานสินค้าไทยให้สามารถส่งไปขายยังต่างประเทศได้

หวั่นสูญฮับการแพทย์

สำหรับเสาสังคมและวัฒนธรรม ...นายกฯและ ครม. กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาราคายา และค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นมากซึ่งทำให้ไทยสูญเสียการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์โดยอาจหาแนวทางควบคุม และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาต่อไป

ไม่เพียงทั้ง 3 เสาเท่านั้น ทั้งนายกฯและครม.เอง ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องของ “กฎหมาย” ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เร่งรัดทำข้อมูลกฎหมายที่ต้องดำเนินการตามพันธกรณีและเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยโดยให้ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯทั้งสามเสาติดตามข้อมูลกฎหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ จัดส่งให้คณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปและให้เจ้ากระทรวงทุกกระทรวง แจ้งยืนยันข้อมูลกฎหมายของหน่วยงานไปยังคณะทำงานฯ เพื่อยืนยันความถูกต้องรวมไปถึงความพร้อมของแต่ละกระทรวง

ย้ำให้คนไทยเข้าใจ

ขณะเดียวกันในเรื่องของประชาสัมพันธ์ ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยหลักการสำคัญต้องมีโครงสร้างการประชาสัมพันธ์ที่เน้นใน 3 เรื่อง ทั้งการสร้างความรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเออีซีผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมที่ควรเตรียมพร้อมรับมือและโอกาสที่ประชาชนจะได้รับจากอาเซียน ที่สำคัญต้องสร้างความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประเทศไทยกับอาเซียน รวมถึงความสำคัญของอาเซียนในเวทีประชาคมโลก เพื่อให้คนไทยเข้าใจอย่างถ่องแท้

ก่อนหน้านี้นายกฯบิ๊กตู่ ได้สั่งการให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ระยะยาว 10 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2568 ว่าจากนี้ไปไทยต้องทำอะไร ต้องใช้งบประมาณอย่างไร ต้องประเมินผลกันอย่างไร รวมไปถึงการเตรียมตัวรองรับระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิตอลมากขึ้น ขณะเดียวกันในช่วง 5 ปีแรกที่เข้าสู่เออีซี ต้องประเมินผลเพื่อติดตามความคืบหน้า

แม้ทุกฝ่ายเวลานี้จะเดินหน้าเตรียมพร้อมรับมือมากน้อยเพียงใด เชื่อได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่แท้จริง จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญ! ว่าทุกอย่างที่ผ่านมา...ใช่ของแท้หรือไม่?.

ทีมเศรษฐกิจคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 291