อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กอช.จี้แก้ปัญหาผังเมือง

บอร์ดกอช.อนุมัติมาตรการแก้ปัญหาอุปสรรคผังเมือง เอื้ออุตสาหกรรม พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 02.00 น.

นายพสุโลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม4ข้อ คือ ให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวม เมือง หรือชุมชน และกำหนดเป็นข้อห้ามแทน ซึ่งจากนี้คณะกรรมการผังเมืองจะไปกำหนดรายละเอียดของข้อห้ามต่อไป และให้นำผลศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นข้อมูลประกอบการวางผังเมืองใน34จังหวัดที่ได้ศึกษาไว้แล้ว

พร้อมทั้งให้จัดทำหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวกันชน และแนวป้องกันที่เหมาะสมกับโรงงานประเภทต่างๆ ส่วนสุดท้ายคือกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายกำหนดพื้นที่พิเศษเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันก็ขอให้มีคำสั่งที่ชัดเจน เพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำผังเมืองให้สอดคล้องกัน โดยแนวทางทั้งหมดนั้น กอช.จะเสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบต่อไป

“ในส่วนของผังเมืองที่มาบตาพุต เดิมที่มีพื้นที่อุตสาหกรรม40,000ไร่ เหลือ20,000ไร่ จากการคุยกับกรมโยธาธิการและผังเมืองครั้งล่าสุด จะขยายพื้นที่จากเดิมเป็น34,000ไร่”

ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนพัฒนาแร่เศรษฐกิจสำคัญ ทั้งแร่โพแทช โดยขั้นตอนแรกหลังจากได้ให้สัมปทานกับเอกชนไปแล้ว จะต้องมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เช่น วิธีการนำแร่ขึ้นมามีขั้นตอนการบริหารจัดการอย่างไร และใช้ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อย่างไรบ้าง รวมถึงแร่เหล็ก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมต้องกลับไปจัดทำแผนเพิ่มเติม เช่น การตั้งนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เพื่อแปรรูปให้ครบวงจร และเมื่อได้ข้อสรุปก็ให้เสนอกอช.ต่อไป นอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกให้มีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก20%เป็น30%ต่อจีดีพีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 546