อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

คนไทยเป็นนักดื่ม-นักสูบ จ่ายค่าเหล้า-บุหรี่1.4พันล.

"สศช." เผยไตรมาส 2 คนไทยมีค่าใช้จ่ายเหล้า-บุหรี่ 1,421 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยเหล้าเพิ่ม 3.3% บุหรี่เพิ่ม 2.3% คนไทยเป็นนักดื่ม 17.7 ล้านคน พุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 08.49 น.

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ไตรมาสที่ 2 ปี 58 ครัวเรือนของไทยมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ เพิ่มขึ้นมากถึง 1,421 ล้านบาท โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจาก 32,898 ล้านบาท เป็น 33,971 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 3.3% ขณะที่ค่าใช้จ่ายบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 14,864 ล้านบาท เป็น 15,212 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 2.3%

ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราของประชากร ในปี 57 พบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่เฉลี่ยเดือนละ 423 บาท โดยกลุ่มวัยทำงาน อายุ 25-59 ปี มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 470 บาท กลุ่มเยาวชน 15-24 ปี มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 409 บาท และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 208 บาท ส่วนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 459 บาท โดยกลุ่มวัยทำงานมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 488-524 บาท กลุ่มเยาวชนมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 249 บาท และกลุ่ม ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 345 บาท

ขณะเดียวกันยังพบว่า อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวมเพิ่มขึ้น โดยในปี 57 มีประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 17.7 ล้านคน หรื อคิดเป็นอัตราการดื่ม 32.3% เพิ่มขึ้น 32.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยกลุ่มแรงงาน 25-59 ปี มีอัตราการดื่ม เพิ่มขึ้น 0.1% และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอัตราการ ดื่มเพิ่มขึ้น 13.6% และเมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศชายดื่มมากกว่าเพศหญิง 4 เท่า แต่อย่างไรก็ตาม เพศหญิงก็มีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 9.1% ในปี 50 เป็น 12.9% ในปี 57

อย่างไรก็ตามกลุ่มเยาวชน 15-24 ปี มีอัตราการดื่มลดลง จาก 26.2% ในปี 56 เป็น 25.2% ในปี 57 หรือลดลง 4% แต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะเยาวชนยังสามารถเข้าถึงเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ได้ง่าย เนื่องจากมีสถานบริการและร้านขายปลีก กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณใกล้ สถานศึกษาหรือหอพัก และสถานบริการ หรือผู้ขายก็ยินยอม และปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการ และสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยไม่ตรวจดู อายุ ซึ่งนอกจากจะทำให้จำนวนนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา ทั้งอุบัติเหตุ ยาเสพติด อาชญากรรม และการทะเลาะวิวาทคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 434