อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

ปลดล็อคตราฮาลาล

นักวิชาการแนะรัฐเร่งปลดล็อคอุปสรรคตราฮาลาลปลุกตลาดส่งออกอาหารแปรรูปไทยไป อินโดนีเซีย ทั้งดึงคนอินโดตรวจสอบตราฮาลาลในไทย พร้อมให้เจาะตลาดพรีเมี่ยม หนีจีนแข่งราคา พุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 06.43 น.

น.ส.รวิพิมพ์ ฉวีสุข รองคณบดีวางแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยในงานสัมมนาส่องโอกาสผ่านการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซียว่า ภาครัฐและเอกชนควรสนับสนุนการส่งออกอาหารฮาลาลไปอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่มาก มีประชากรกว่า 253 ล้านคน โดยต้องลงทุนสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของประเทศ เช่น การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยผู้นำเข้าในการทำตลาด เช่นเดียวกับที่รัฐบาลเกาหลีทำ รวมทั้งควรประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานฮาลาลในอินโดนีเซีย ส่งบุคลากรอบรมจัดทำระบบฮาลาล และตรวจรับรองในประเทศไทย เพื่อการยอมรับในมาตรฐานตราฮาลาลจากประเทศไทย เช่นเดียวกับที่ รัฐบาลจีน, เกาหลีใต้ และไต้หวัน เพื่อแก้ไขอุปสรรค และขยายตลาดส่งออกอาหารไปอินโดนีเซีย 

สำหรับประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการขึ้นทะเบียนสินค้าในอินโดนีเซีย พบว่า ผู้ส่งออกไทยบางรายไม่ต้องการเสียค่าส่งตัวอย่างและค่าตรวจตัวอย่างสินค้า, ผู้นำเข้าในอินโดนีเซียได้รับตัวอย่างไม่เพียงพอกับการส่งตรวจและทดลองตลาด, ผู้ส่งออกส่งเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอไม่ครบ, ในการเปลี่ยนฉลากใหม่ จะต้องเสียเวลายื่นขอใหม่, สินค้าที่ส่งออกมีส่วนผสมวัตถุดิบที่เป็นจีเอ็มโอ หรือเป็นวัตถุดิบที่ไม่อนุญาตให้ใช้, รัฐบาลอินโดนีเซียมีการออกกฎระเบียบ เพื่อกีดกันสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นทำให้มีความยากลำบากในการนำเข้า, ไม่สามารถใช้เครื่องหมายฮาลาลจากไทยวางขายตามร้านค้าปลีกได้  การขอใช้เครื่องหมายฮาลาลของอินโดนีเซียจะต้องให้องค์กรของสภาศาสนาแห่งอินโดนีเซีย มาตรวจรับรองก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้นำเข้าและกระจายสินค้าของอินโดนีเซียที่มีศักยภาพแล้ว ผู้ประกอบการและวางแผนการตลาดกับผู้นำเข้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสภาวะการแข่งขัน ควรมุ่งเน้นตลาดระดับกลางถึงบนโดยเฉพาะวิถีชีวิตคนเมืองที่มีแนวโน้มเติบโต มุ่งเน้นสินค้าแปรรูปที่ขาดการผลิต ขาดเทคโนโลยี

ขาดวัตถุดิบภายในประเทศ และเป็นสินค้าที่มีความใหม่ แพคเกจจิ้งสวยแปลกตาทันสมัย ไม่ควรเน้นตลาดราคาสินค้าต่ำ เพราะไม่สามารถแข่งขันกับจีนได้คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 416