อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

ครม.เว้นภาษีกันซ้ำซ้อน

เว้นภาษีให้ห้างหุ้นส่วน-กลุ่มบุคคล ไม่จดทะเบียน ไม่ถูกรีดภาษี 2 เด้ง ให้เสียภาษีเพียงรอบแรกเท่านั้น จากมรดกตกทอด อังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 07.01 น.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล โดยกำหนดเงินส่วนแบ่งรายได้จากเงินได้ดังกล่าว เป็นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ ถือเป็นการแก้ไขกฎหมายเดิมที่กำหนดให้กลุ่มดังกล่าวต้องนำเงินได้ดังกล่าวต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษี และลดความซ้ำซ้อนในการชำระภาษีด้วย โดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี 58 เป็นต้นไป

“กฎหมายฉบับเดิม ได้กำหนดกลุ่มอาชีพต่างๆ สมมุติเช่น กลุ่มศิลปิน 5 คนรวมกันเป็นคณะบุคคล ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ได้รวมกลุ่มไปจัดกิจกรรมสักอย่าง พอมีรายได้จากการทำกิจกรรมมาส่วนแรก ก็ถูกหักภาษีไปส่วนหนึ่งในฐานะบุคคลคนเดียวเพราะว่าเป็นคณะบุคคล ส่วนรายได้ที่เหลือก็หารกันแต่ละคน แล้วแต่ละคนเมื่อได้เงินมาก็ต้องนำเงินที่ได้ไปรวมกับเงินได้อื่นๆ แล้วไปคำนวณภาษีอีกรอบหนึ่ง ปรากฏว่า ที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับกลุ่มคน เช่น คนที่ได้รับมรดกมาจากอากง อาม่า แต่ไม่ได้มีเจตนาประสงค์ทำธุรกิจร่วมกัน และต้องเสียภาษีถึง 2 รอบ จึงต้องแก้กฎหมายใหม่ให้ได้รับการยกเว้น หรือให้เสียภาษีเพียงทอดเดียว ส่วนจะเป็นกลุ่มไหนนั้น กรรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง”

ทั้งนี้กระทรวงการคลัง รายงานว่า ข้อกฎหมายเดิมนั้นมีผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายกรณี คือ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมที่ได้รับมาเป็นมรดก หรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลในคณะบุคคลฯ แต่ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกัน เพื่อประกอบกิจการตั้งแต่แรกเริ่ม รวมทั้งการเปิดบัญชีเงินฝากร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเครือญาติส่วน ใหญ่เป็นไปเพื่อความสะดวกในการเบิกเงิน ถอนเงิน หรือเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค รวมถึงการเปิดบัญชีร่วมกันในกรณีอื่น ๆ ที่มิได้มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประกอบกิจการ เช่น การเปิดบัญชีเงินสดย่อยของนิสิตมหาวิทยาลัย จึงต้องแก้ไขกฎหมายใหม่ โดยกำหนดให้เงินส่วนแบ่งของกำไรจากเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 486