อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ยกเว้นตรวจ"ภาษีรายย่อย" ให้บ.มีรายได้ไม่เกิน500ล.

ออกประกาศพ.ร.ก.ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้าน ได้รับยกเว้นการตรวจสอบ ขู่ไม่เข้าระบบปี 62 เข้าถึงสินเชื่อยาก อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2559 เวลา 01.12 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ม.ค.59 ที่ผ่านมา ราชกิจนุเบกษาได้ออกประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.59 โดยมีสาระสำคัญที่ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาและมีกำหนดครบ 12 เดือน ที่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 31 ธ.ค.58 จะได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในเวลาที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด โดย พรก. ยังกำหนดให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้สถาบันการเงินที่อยู่ในกำกับดูแล ใช้บัญชีและงบการเงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินได้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 เป็นต้นไป

สำหรับเหตุผลในการประกาศฉบับนี้ เพื่อให้ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้สําหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการสนับสนุนให้มีการจัดทําบัญชีให้สอดคล้องกับ สภาพข้อเท็จจริงของกิจการ หากไม่ดําเนินการโดยเร่งด่วน จะส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 365