อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

มอบเสื้อชูชีพหนุนท่องเที่ยวทางน้ำปลอดภัย

กรมเจ้าท่า มอบเสื้อชูชีพ 50 ตัว ให้ชุมชนบ้านห้วยพ่าน จ.น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำน่าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างปลอดภัย ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.05 น.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งว่า ในที่ 18 ก.พ. 60 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน ชุมชนบ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ สังกัด กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้จัดกิจกรรมมอบเสื้อชูชีพให้แก่ชุมชนบ้านห้วยพ่าน จำนวน 50 ตัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความปลอดภัย โดยชุมชนบ้านห้วยพ่านเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของประเทศ และด้วยสภาพทางภูมิประเทศของชุมชนที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน มีพันธ์ปลา ที่ชุมชนทำการอนุรักษ์ไว้ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน มีความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ ที่จะส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งในปัจจุบันมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ อาทิ กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ แพยาง เที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติแม่น้ำน่านอีกด้วย

จากเหตุดังกล่าว ทำให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจกำกับดูแลการขนส่งทางน้ำและการท่องเที่ยวทางน้ำ ในพื้นที่ จ.แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย เห็นว่าการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านห้วนพ่าน ในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ สร้างรายได้แก่ชุมชน เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความแข็งแรง โดยน้อมนำแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาดำเนินการ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นน้ำ

จึงได้จัดกิจกรรมมอบเสื้อชูชีพซึ่งเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้แก่ชุมบ้านห้วยพ่าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำที่ปลอดภัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างปลอดภัย พร้อมกันนี้ได้ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำน่าน จำนวน 89,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำในแม่น้ำน่านและสร้างความตะหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ นำไปสู่วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 4