อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

แจ้งขรก.-ลูกจ้างเร่งตรวจสิทธิ์ภายใน30มิ.ย.

กรมบัญชีกลาง แจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เร่งตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาล และบุคคลในครอบครัวด่วน ภายใน 30 มิ.ย. นี้ จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 17.56 น.

น.ส.อรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ โดยตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์” ในเว็บไซต์ https://pws.cgd.go.th/EFiling
 
ทั้งนี้หากเป็นการเข้าใช้งานเป็นครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน ในการเข้าใช้งานก่อน หลังจากได้รับรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบโดยกรอกรหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่ได้รับ    จากการลงทะเบียน เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยให้คลิกเลือกหัวข้อ สอบถามข้อมูลทะเบียนประวัติ เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่อยู่ของตนเองให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นกดบันทึกปรับปรุงที่อยู่ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายตรง และพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวต่อไป
 
น.ส.อรนุช กล่าวว่า การตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของตนเอง และบุคคลในครอบครัว ให้เลือกที่หัวข้อ ตรวจสอบทะเบียนประวัติ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ข้อมูลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ให้พิมพ์ แบบคำขอ เพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) นำมากรอกรายละเอียดต่างๆ  ที่ต้องการแก้ไข พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว และนำไปยื่นแก่นายทะเบียนส่วนราชการต้นสังกัด ภายในวันที่ 30 มิ.ย.60


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 19