อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ธนารักษ์แจงสารพัดปัญหา ทำบ้านประชารัฐริมคลองล่าช้า

กรมธนารักษ์ แจงกรณีโครงการ บ้านประชารัฐ ริมคลอง ในพื้นที่เขตหลักสี่ล่าช้า ชี้เกิดจากสารพัดปัญหา แถมยังไม่ผ่านอนุมัติการดำเนินโครงการจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.25 น.

 รายงานข่าวจาก​กรมธนารักษ์ ได้ชี้แจงกรณีโครงการ บ้านประชารัฐ ริมคลอง ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน  2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 และชุมชนคนรักถิ่น ซึ่งมีการตรวจพบว่าการก่อสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวประสบปัญหาการก่อสร้างล่าช้ามานานกว่า 2 ปี เนื่องจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้แก่ชุมชน

ทั้งนี้กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานเขตหลักสี่ สหกรณ์เคหสถาน- บ้านมั่นคงคลองเปรมประชากร จำกัด ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงในที่ราชพัสดุ ชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 จำนวน 93 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.53 และชุมชนคนรักถิ่น 140 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 21 ก.ย.55 อย่างไรก็ตามเนื่องจากชุมชนยังไม่มีความเข้มแข็งและยังไม่ผ่านการรับรองหรืออนุมัติการดำเนินโครงการจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รวมทั้งแนวเขตที่ดินราชพัสดุของทั้งสองชุมชนกับแนวร่องน้ำ  เพื่อก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยังไม่ได้ข้อยุติ โดยประสบกับปัญหาภายในชุมชน เรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ยังมิใช่เสียงส่วนใหญ่ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ การรับรองสิทธิอยู่อาศัยภายในชุมชนที่ยังมิได้ข้อยุติ และชุมชนมิได้จัดตั้งสหกรณ์เคหสถานของชุมชน ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงไม่สามารถจัดให้ทั้งสองชุมชนเช่าที่ดินราชพัสดุ และก่อสร้างบ้านพักอาศัยได้ตามโครงการ

​นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปตามด้วยความรวดเร็วเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกริมคลอง ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบการเช่าในลักษณะ     จัดให้ชุมชนเช่าจากเดิมต้องเป็นเฉพาะรูปแบบสหกรณ์เป็นหลัก โดยให้ครอบคลุมถึงชุมชนตามกฎหมายการจัดสวัสดิการสังคม เป็นต้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13