อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

เซ็นทรัลเวิลด์รับ3.5พันล้าน ชดเชยประกันภัยก่อการร้าย

เซ็นทรัลเวิลด์ ทำหนังสือแจ้ง ตลท. ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยก่อการร้ายจำนวน 3,500 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 07.40 น.

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)  ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรายงานความคืบหน้าการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ตามที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทุกชนิด และศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา คดีจึงถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ทำให้บริษัทผู้รับประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำประกันภัยการก่อการร้าย (Terrorism) วงเงิน 3,500 ล้านบาท ไว้อีกกรมธรรม์หนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 แล้วนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยการก่อการร้าย เป็นจำนวน 3,500 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 173