อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กันยายน 2561

วางยุทธศาสตร์แข่งขันการค้า

คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าตั้งคณะทำงาน 3 ชุดเน้นการจัดทำยุทธศาสตร์-ตั้งสำนักงานสขค. ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 12.51 น.

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นการประชุมนัดแรก เห็นชอบตั้งคณะทำงาน 3 คณะ ประกอบด้วยคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การทำงานของ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผน 12 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( สศช.) ,  คณะทำงานด้านโครงสร้างของ สขค.  และ คณะทำงาน ดูด้านบุคลากรว่าจะมาจากไหน โดยปัจจุบันมีกำลังคนอยู่ที่ 65 คน
 
“สขค. มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ใช่ราชการ ไม่ใช่องค์การมหาชน แต่ทำหน้าที่คล้ายกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)   หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ) แล้วกรรมการต้องทำงานแบบเต็มเวลา”
 
สำหรับเรื่องร้องเรียนการเอาเปรียบทางการค้าที่มีอยู่เดิมประมาณ 10 เรื่อง จะถูกโอนมาเป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามกฎหมายใหม่ แต่ในการพิจารณาองค์ประกอบความผิด จะใช้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายฉบับเดิมปี 42 ส่วนการลงโทษจะใช้โทษตามกฎหมายฉบับใหม่ปี60 โดยกฎหมายเดิมมีแต่โทษอาญา แต่กฎหมายใหม่มีโทษอาญาและทางปกครอง ส่วนคดีใหม่หลังจากวันที่ 5 ต.ค.60 จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามกฎหมายใหม่ทั้งหมด ซึ่งยืนยันว่า คดีที่ค้างอยู่ การพิจารณาจะไม่ล่าช้า เหมือนกฎหมายเก่า เพราะไม่ต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาอีก สามารถพิจารณาต่อได้เลย 
 
“คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้นัดประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60 โดยได้พิจารณาแนวทางการทำงานในช่วงรอยต่อที่ยังไม่มีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ชุดใหม่  พร้อมทั้งมีการสรรหาคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานของสขค. โครงสร้างกำลังคนและงบประมาณการทำงาน และแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ค้างอยู่”  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10