อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

พาณิชย์เร่งเครื่องขยายตลาดสร้างรายได้ชุมชน

รมว.พาณิชย์ เล็งขยายตลาดให้ครอบคลุมชุมชนจำนวนมากขึ้น ดันเงินลงชุมชน พร้อมมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงต่อไป เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 14.51 น.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะขยายจำนวนตลาด เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมชุมชนจำนวนมากขึ้น ทั้งพัฒนาตลาดรูปแบบใหม่ และต่อยอดตลาดเดิม ให้เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจท่องเที่ยว ขณะเดียวกันจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงการรับซื้อตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจท้องถิ่นให้สามารถผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนจัดการอบรมให้แก่ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ประกอบการในชุมชนและเกษตรกรให้สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 โดยผ่านสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ของกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ การมุ่งส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและตลาดชุมชน เพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย มีทั้ง การจัดตั้งตลาดชุมชนภายใต้ชื่อตลาดต้องชม โดยพัฒนาตลาดชุมชนเดิมที่มีอัตลักษณ์ สะท้อนวิถีชุมชน มีเอกลักษณ์พาณิชย์ และจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรมและปริมาณเที่ยงตรง รวมถึงสนับสนุนให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้าในพื้นที่มาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรง เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและสร้างรายได้เพิ่ม ก่อให้เกิดความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น โดยปัจจุบันมีตลาดต้องชม อยู่ทั่วทุกภูมิภาคจำนวน 148 แห่ง ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ช่วยให้ตลาดชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหลาย 100 ล้านบาท

เช่นเดียวกับการจัดตั้งตลาดเฉพาะสินค้า เชื่อมโยงผลผลิตเด่นจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวโดยตรง เช่น ตลาดทุเรียน ปัจจุบันเปิดตลาดแล้ว 4 แห่ง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี และกรุงเทพฯ รวมถึงการพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน เพื่อเป็นแหล่งหรือศูนย์กลางให้เกษตรกรนำผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย ปัจจุบันมีศูนย์ฯ รวมทั้งสิ้น 42 แห่ง ใน 24 จังหวัด ก่อให้เกิดมูลค่าการจำหน่ายสินค้ารวมกว่า 300 ล้านบาท และการจัดตั้งตลาดประชารัฐชายแดน โดยปรับปรุงให้ตลาดในพื้นที่มีมาตรฐานและผลักดันให้เป็นตลาดที่ทำการซื้อขายสินค้าของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาซื้อขายเพื่อขยายมูลค่าการค้าชายแดน โดยจะนำร่องตลาดประชารัฐไทย-ลาว เป็นแห่งแรก

นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์ยังได้ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตการเกษตร ผ่านการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  รวมทั้งได้จัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าตามมาตรฐานและมีความรู้ด้านการตลาดอินทรีย์โดยเฉพาะ  

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9