อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

ขนส่งฯ ออกกฎใหม่บังคับระบุสีรถยนต์ ไม่เกิน 3 สี

กรมการขนส่งทางบก กำหนดหลักเกณฑ์ระบุทำสีรถใหม่ ต้องชัดเจนขึ้นป้องกันความสับสน กำหนดสีหลัก 3 สี กรณีตัวรถมีลวดลายหลากสีให้ระบุหลายสี แนะแจ้งเปลี่ยนสีรถได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วไป อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.15 น.

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ที่จดทะเบียนทุกคันต้องระบุสีของรถในคู่มือจดทะเบียนให้ชัดเจนได้ 2 สีหลัก โดยคำนวณจากพื้นที่สีส่วนใหญ่แต่เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนสีรถหรือการตกแต่งรถได้พัฒนาไปมาก กรมฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ใหม่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ดังนี้ กรณีตัวรถมีสีเดียวให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเพียงสีเดียว ไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน  

นายสนิท กล่าวต่อว่า กรณีตัวรถมีหลายสี แต่ละสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนบริเวณตัวถังส่วนที่สำคัญของรถ(ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู) ให้กำหนดสีหลักเป็นสีของรถไม่เกิน 3 สี เช่น ตัวรถมีสีขาวแต่ส่วนของหลังคามีสีแดงให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง หรือตัวรถมี 3สีคือ สีขาว สีแดง และสีดำ ให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง-ดำ ส่วนกรณีตัวรถมีมากกว่า 3 สีหากกำหนดสีหลักของตัวรถได้ ให้กำหนดสีหลักไว้ 2 สี เช่น สีหลักเป็นสีขาวและสีแดง ในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้ระบุเป็นสีขาว-แดง-หลายสี แต่หากไม่สามารถกำหนดสีหลักได้ให้ระบุในสมุดคู่มือประจำรถเป็น “หลายสี” ไม่ว่าจะเปลี่ยนสีรถโดยวิธีติดสติ๊กเกอร์ฟิล์ม หรือคาร์บอนเคฟล่าหรือวัสดุอื่นใดก็ตาม  

นายสนิท กล่าวตอีกว่า ถ้าทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของรถแจ้งเปลี่ยนสีรถได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วไทย มีค่าธรรมเนียมการแจ้งเปลี่ยนสีรถ 50 บาท ค่าดำเนินการตรวจสภาพรถโดยกรมฯ 50 บาท และค่าคำขอ 5 บาท ยกเว้นกรณีสีคาดหรือแถบคาดที่ใช้ตกแต่งรถโดยไม่ทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไปและไม่ถือว่าเป็นสีรถ ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถ สำหรับรถที่จดทะเบียนก่อนวันที่1 พ.ย.หากมีการเปลี่ยนแปลงสีรถไปก่อนแล้วแต่การกำหนดสีในใบคู่มือจดทะเบียนไม่ตรงหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใหม่เมื่อมาดำเนินการทางทะเบียน นายทะเบียนจะแก้ไขรายละเอียดในคู่มือจดทะเบียนโดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้

โดยเจ้าของรถที่ต้องการแจ้งเปลี่ยนสีรถเข้ายื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์ “Drive Thru Service” ภายในอาคารตรวจสภาพรถกรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธิน  โดยไม่ต้องกรอกแบบคำขอและเข้ารับการตรวจสภาพจากช่างผู้ตรวจได้ทันที เพื่อดำเนินการทางทะเบียนในช่องบริการ“Drive Thru Service” บริเวณเดียวกันได้อย่างสะดวกเพียงนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถมาแสดงเท่านั้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27