อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

ชาวบ้านมึนพลังงานสั่งห้ามผู้ค้าน้ำมันแจ้งปรับราคาล่วงหน้า  

สนพ.เตรียมเชิญผู้ค้าน้ำมัน สั่งงดให้ข่าวเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันล่วงหน้า แจงเป็นการชี้นำตลาด  อ้างให้เกิดการแข่งขันโปร่งใส – เป็นธรรม บ่นกันขรมชี้ผู้บริโภคเสียเปรียบ เติมล่วงหน้าไม่ทัน พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.12 น.

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อ้านวยการส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ.เตรียมเชิญผู้ค้าน้ำมันมาหารือเกี่ยวกับภาวะการแข่งขันในธุรกิจขายปลีกน น้ำมัน โดยเฉพาะประเด็นการแจ้งข่าวล่วงหน้า ในการปรับเพิ่มหรือลดราคาน น้ามันเชื้อเพลิงหรือการมี ข้อสังเกตว่ากรณีที่ผู้ค้าน้ำมัน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ปรับราคาในอัตราที่เท่ากันในเวลาเดียวกันอาจเข้าข่ายการกระทำผิดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายการส่งเสริมการแข่งขัน รวมทั้งอาจจะ ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
             
ดังนั้นกระทรวงพลังงาน จึงได้ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันทุกราย ที่จะไม่ให้ข่าวผ่านสื่อช่องต่างๆ ก่อนที่จะมีการปรับราคา รวมทั้งขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ในการติดตามตรวจสอบและป้องปรามการกระทำลักษณะ นี้ เพื่อให้กลไกในธุรกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงสะท้อนภาวะการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมมากที่สุด  
               
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งดังกล่าวมาจากนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ได้สั่งให้ สนพ. หารือกับผู้ค้าน้ำมัน เพื่อต้องการให้เปลี่ยนแปลงวิธีการประกาศราคาน้ำมัน จากเดิมที่ประกาศราคาให้สาธารณชนได้รับทราบก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงราคาจริง เป็นการเปลี่ยนแปลงราคาให้เสร็จก่อนจึงจะประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบ เนื่องจากเห็นว่าการประกาศราคาล่วงหน้าอาจเป็นการชี้นำตลาด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาไปในทิศทางเดียวกันและไม่เกิดการแข่งขันกันลดราคาหน้าปั๊ม  ซึ่งประเด็นดังกล่าว เป็นที่วิพากษ์วิจารย์กันมากว่า ส่งผลกระทบต่อประชาชน เพราะจากเดิมผู้ค้าน้ำมันจะแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา  ซึ่งหากราคาน้ำมันจะปรับขึ้น ทำให้ประชาชนจะสามารถเติมน้ำมันก่อนราคาปรับขึ้นได้   
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    8%
  • ไม่เห็นด้วย
    92%