อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

คลังเร่งรัดเบิกจ่ายงบหลัง 3ไตรมาสพลาดเป้า

สิ้นไตรมาส 3 เบิกจ่ายงบไปแล้วกว่า 2.11 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 1.42% เร่งเคลียร์ปัญหาหวังให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ระบุภาครัฐก่อหนี้แล้ว 417,873 ล้านบาท  ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.45 น.

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า  ผลการเบิกจ่ายงบปี 61 ตั้งแต่ ต.ค.- มิ.ย.61 มีมูลค่า 2.11 ล้านล้านบาท หรือ 72.87% ของวงเงินงบประมาณ 2.9  ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.42%  จากเป้าที่ตั้งไว้ 74.29% แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายได้ 1.84 ล้านล้านบาท หรือ 82.25% ของวงเงินงบประมาณ 2,240,219 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 5.25%  และรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายได้จำนวน 270,403 ล้านบาท หรือ 46.84%  ของวงเงินงบประมาณ 577,298 ล้านบาท  ต่ำกว่าเป้าหมาย 18.27%   

การเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายมีสาเหตุมาจากปัจจัย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินใกล้เคียงกับเป้าหมายให้มากที่สุด ในส่วนของผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้วจำนวน 170,430 ล้านบาท หรือ 52.61%  ของวงเงินงบประมาณ 323,948 ล้านบาท จากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องก่อหนี้  ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีการก่อหนี้ได้เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จำนวน 16,136 ล้านบาท คิดเป็น 2.79% โดยก่อหนี้แล้วจำนวน 417,873 ล้านบาท หรือ 72.38% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9