อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

"อุดรธานี" ขอระบบขนส่งสาธารณะในเมือง

ชาวเมืองอุดรธานี อยากได้แนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะผ่านย่านธุรกิจ-ศูนย์การค้า-ตลาดสด-โรงเรียน-มหาวิทยาลัย-สถานที่ราชการ เชื่อมรถไฟ-บขส.-สนามบิน และถนนวงแหวนรอบนอกเมืองอุดรฯ ได้ พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.10 น.


นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการดำเนินโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานีนั้น สนข. ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย Focus Group ครั้งที่ 1 โครงการดังกล่าวไปวันที่ 28-29 ส.ค.61 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ อ.เมืองอุดรธานี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วม จัดประชุมกลุ่มย่อยดังกล่าวเพื่อบอกวัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน พื้นที่โครงการ ซึ่งจะคลองคลุมพื้นที่เขตผังเมืองรวมอุดรธานี ซึ่งจะศึกษาระบบการเชื่อมโยงการขนส่งสาธารณะกับพื้นที่รอบนอกของเมืองอุดรธานีที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบอุดรธานีจะศึกษาการเชื่อมโยงการเดินทาง ที่มีการเชื่อมโยงเข้า-ออกเมืองอุดรธานี

นางวิไลรัตน์ กล่าวต่อว่า ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาโครงการ รองรับปริมาณผู้โดยสารของระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ อาทิ รถโดยสารด่วนพิเศษ (บีอาร์ที) รองรับผู้โดยสารได้ปานกลาง 3,000-15,000 คนต่อ ชม. ต่อทิศทาง, รถราง (แทรม) รองรับผู้โดยสารได้ปานกลาง 5,000-20,000 คนต่อ ชม. ต่อทิศทาง, รถขนส่งมวลชนทางรางขนาดใหญ่ (เอ็มอาร์ที) รองรับผู้โดยสารได้สูง 5,000-50,000 คนต่อ ชม. ต่อทิศทาง, รถขนส่งมวลชนรางเบา (แอลอาร์ที) รองรับผู้โดยสารได้ปานกลาง 10,000-30,000 คนต่อ ชม. ต่อทิศทาง, รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล ) รองรับผู้โดยสารได้ปานกลาง 5,000-30,000 คนต่อ ชม. ต่อทิศทาง และรถโดยสารประจำทาง (บัส) รองรับผู้โดยสารได้น้อยระหว่าง 1,000-3,000 คนต่อ ชม. ต่อทิศทาง การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะหลัก รวมทั้งจุดจอดแล้วจร (ทีโอดี) การศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมืองอุดรธานีนางวิไลรัตน์ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงข่ายแนวเส้นทางของระบบขนส่งสาธารณะอุดรธานี ควรจะอยู่พื้นที่ในเมือง โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจ ศูนย์การค้า ตลาดสด โรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย สถานที่ราชการ รวมทั้งเชื่อมต่อระบบการเดินทางของระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบอื่นได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็น สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สนามบิน และถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกเมืองอุดรธานีได้นำรถมาจอดแล้วเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเข้ามายังพื้นที่ในเมือง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เมืองอุดรธานี หลังจากรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้แล้ว ที่ปรึกษานำข้อเสนอต่างๆ ไปประกอบในการกำหนดโครงข่ายแนวเส้นทางของระบบขนส่งสาธารณะคาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวเส้นทางใน ต.ค. 61 เมื่อได้โครงข่ายแนวเส้นทางแล้วถึงจะกำหนดระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมในเมืองอุดรธานีต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 34