อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศพ.ร.บ.สภาพัฒน์ ฉบับใหม่

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ พ.ร.บ.สภาพัฒน์ใหม่ ปรับโครงสร้างหน้าที่ สศช. พร้อมไปใช้ชื่อ “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” อาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 13.13 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เนื่องจากปัจจุบัน สศช. ได้มีภารกิจที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 

นอกจากนี้ ยังได้เปลี่ยนชื่อจาก "คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เป็น "สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งแผนการพัฒนาประเทศในระดับต่างๆคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 66