อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

พาณิชย์ยืดเวลาทำธุรกรรมนิติบุคคล23จังหวัด

พาณิชย์บรรเทาความเดือดร้อนธุรกิจจากภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” 23 จังหวัด  ประกาศยืดเวลาทำธุรกรรมให้นิติบุคคล อังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.56 น.

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” รวมถึง หามาตรการเยียวยาภาคธุรกิจ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกรมฯ ได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบภัยฯ และได้รับผลกระทบใน 23 จังหวัด ได้แก่ ภาคตะวันออก 4 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี  และตราด 

ภาคใต้ 16 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ปัตตานี สุราษฎร์ธานี สงขลา นราธิวาส ชุมพร ตรัง พัทลุง ระนอง กระบี่ ยะลา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สตูล ภูเก็ต พังงา และภาคกลาง 3 จังหวัด คือ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมถึงเขตที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีมาตรการช่วยเหลือธุรกิจใน 4 แนวทางหลัก คือผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งตามพรบ.การบัญชี 43 กำหนดให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายให้สามารถยื่นล่าช้าและสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีถูกเรียกตรวจบัญชีได้

ทั้งนี้ ธุรกิจสามารถแจ้งบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th  พร้อมผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจำปี สำหรับธุรกิจที่มีหน้าที่ต้องยื่นงบฯ ในช่วงเกิดเหตุฯ โดยสามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้ออกไปอีก 1 เดือน 
นอกจากนี้ได้ขยายระยะเวลาการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลที่ต้องยื่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดที่กฎหมายกำหนดยื่นภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 - 31 ม.ค.62 และขยายระยะเวลาการส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ครบกำหนดออกไปอีก 15 วัน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการรับจดทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอจดทะเบียนให้กับนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน 23 จังหวัด ที่ประสบภัยฯ และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ..ค. 61 มีจำนวนนิติบุคคลใน 23 จังหวัด คงอยู่ทั้งสิ้น 192,575 ราย แบ่งเป็น ชลบุรี 49,007 ราย ระยอง 12,614 ราย จันทบุรี 2,566 ราย ตราด 1,253 ราย นครศรีธรรมราช 4,856 ราย ปัตตานี 1,234 ราย สุราษฎร์ธานี 14,721 ราย สงขลา 9,861 ราย นราธิวาส 1,340 ราย ชุมพร 1,857 ราย ตรัง 2,169 ราย พัทลุง 1,472 ราย ระนอง 924 ราย กระบี่ 3,274 ราย ยะลา 1,395 ราย เพชรบุรี 2,457 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 5,447 ราย สตูล 724 ราย ภูเก็ต 20,346 ราย พังงา 1,698 ราย สมุทรปราการ 38,922 ราย สมุทรสาคร 13,546 ราย และสมุทรสงคราม 892 ราย  ขณะที่นิติบุคคลส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฯประกอบธุรกิจประเภท  อสังหาริมทรัพย์  มากสุด ทุนจดทะเบียน  280,111.87 ล้านบาท จากมูลค่าโดยรวมทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลทั้ง 23 จังหวัด จำนวน 3,150ล้านล้านบาท    

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31