อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

อาเซียนเร่งถกแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พาณิชย์เผยประชุมอาเซียน เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในปี 62 อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 12.03 น.

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรกว่า กระทรวงพาณิชย์จะเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่สำคัญ ในประเด็นต่างๆ ให้สำเร็จในวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน  เช่น เร่งพัฒนาระบบคลังข้อมูลการค้าของอาเซียนให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 62  , เร่งเจรจาหาอาชีพใหม่ๆ ที่จะจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติวิชาชีพระหว่างอาเซียน เพิ่มเติมจาก 8 สาขา อาทิ แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ที่ได้จัดทำข้อตกลงฯ ไปแล้ว นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการลงนามและให้สัตยาบันพิธีสารปรับปรุงความตกลงการลงทุนของอาเซียน,  เร่งเผยแพร่กฎระเบียบด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละประเทศอาเซียนโดยเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ของอาเซียน รวมทั้งเร่งจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลของอาเซียนให้สำเร็จในปี 62,  เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของอาเซียน เพื่อให้ผลการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เป็นต้น 

 นางอรมน  กล่าวว่า ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนยังได้หารือถึงแผนการทำงานในปี 62 ของอาเซียนกับคู่เจรจา 11 ประเทศ  เช่น ให้สมาชิกอาเซียนเร่งให้สัตยาบันพิธีสารยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน เพื่อให้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน มีผลใช้บังคับภายในกลางปี 62 และในส่วนการให้สัตยาบันความตกลงการค้าเสรีและความตกลงการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง ซึ่งไทย และสิงคโปร์ให้สัตยาบันแล้วนั้น จะเร่งเจรจาให้สมาชิกอาเซียนที่เหลือให้สัตยาบันโดยเร็วภายในไตรมาสแรกของปี 62 ส่วนการลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อผนวกความตกลงด้านการค้าบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดานั้น จะเร่งเจรจาให้สมาชิกอาเซียนดำเนินการให้เสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 62 เป็นต้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29