อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

ไฟเขียวยกระดับด่านบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวร

ครม.เห็นชอบการยกระดับด่านบ้านฮวก จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร ส่งเสริมการค้า การลงทุน อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.19 น.

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้ยกระดับด่านพรมแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงมารองรับการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งการยกระดับด่านพรมแดนดังกล่าวขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรในครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง และยังสนับสนุนการท่องเที่ยวอีกด้วย ส่วนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมาสนับสนุน ที่ผ่านมากระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทยก็มีแผนที่จะดำเนินการอยู่แล้ว  

สำหรับจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการเปิดจุดผ่านแดนดังกล่าวเพื่อให้บุคคลและพาหนะที่เกี่ยวข้องผ่านเข้า – ออก อีกทั้งยีงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การขนส่ง การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9