อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ร่อนหนังสือถึงแบงก์แจ้งลูกค้ายินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ย

สมาคมธนาคารร่อนหนังสือถึงแบงก์สมาชิกแจ้งลูกค้า กำลังทำแบบฟอร์มเซ็นยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต่อกรมสรรพากร เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 16.05 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 เม.ย.62 ที่ผ่านมา สมาคมธนาคารไทยได้ส่งหนังสือเวียนถึง กรรมการผู้จัดการธนาคารที่เป็นสมาชิก เพื่อให้แต่ละธนาคารได้แจ้งกับลูกค้าของตนเองให้ทราบว่า ขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างจัดเตรียมหนังสือให้ความยินยอมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร และระบบงานรองรับการให้ความยินยอมของลูกค้า โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ชมรมนักกฎหมาย และคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ อยู่ระหว่างจัดทำแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม รวมถึงระบบงานและแนวทางในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หลังจากกรมสรรพากรได้ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 344) โดยให้ประชาชนที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และประสงค์ขอรับสิทธิยกเว้นไม่ต้องนำดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินฝากมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารเพื่อให้ความยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากต่อกรมสรรพากร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 15