อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

สคบ.ยกร่างกฎหมายคุมสัญญารถยนต์มือสอง

สคบ.จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา กำหนดธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.52 น.

พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า สคบ.ได้ดำเนินการยกร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เพื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคจะได้ทราบและเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน หากได้มีการตกลงทำสัญญาซื้อขายกันแล้ว เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ที่ผ่านมา สคบ.ได้จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างประกาศดังกล่าว เพราะเห็นว่าปัจจุบันได้มีการพัฒนาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการชักชวนให้ผู้บริโภคเข้าใช้บริการหรือทำสัญญา ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาได้วางแผนที่จะดำเนินการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาและแก้ไขปรับปรุงประกาศฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กฎหมายมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันสามารถใช้บังคับได้โดยไม่สร้างภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจมากจนเกินไป และในขณะเดียวกันก็สามารถคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมด้วย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21