อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

ด่วน! กรมท่องเที่ยวฯ ถอนใบอนุญาตเอกชนหลังเจอร้องอื้อ

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว รับกรมฯ ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับเอกชนรายหนึ่งหลังเจอร้องเรียนเพียบ บี้ให้จ่ายเงินคืนนักท่องเที่ยวด่วน จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.21 น.

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 นายทวีศักดิ์ พาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวในหน้าสื่อมวลชน เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวของ บริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/00693 และได้มีนักท่องเที่ยวผู้ได้รับความเสียหายมาร้องเรียนกับกรมการท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากนั้น จากการสืบหาข้อเท็จจริงและการพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ล่าสุดกรมการท่องเที่ยว โดยนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัท อี แอล ซี จำกัด แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ยังได้เปิดเผยอีกว่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มครองจากการซื้อรายการนำเที่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ตามกฎกระทรวงการดำเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 ซึ่งถึงแม้ว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุ (1) ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หรือ (2) เลิกประกอบกิจการ หรือ (3) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายนั้นๆ ยังคงต้องมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ดังนี้

1. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงอย่างครบถ้วน หรือ
 2. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้ ตามข้อ 1. ได้ให้จัดหาผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวรายอื่นเพื่อดําเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน หรือ
3. กรณีที่เลิกประกอบกิจการให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงแผนการดําเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานต่อนายทะเบียน หรือ
4. ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะใช้บริการนําเที่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวต่อไปให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว คืนเงินค่าบริการที่รับชําระไว้แล้วแก่นักท่องเที่ยว ภายใน 3 เดือน เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะแสดงเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงค่าใช้จ่ายจริงเพื่อเป็นการเตรียมการจัดนําเที่ยว ได้แก่ 1. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และ 2.ค่ามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หักเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว จากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายคืนนักท่องเที่ยวหากค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงสูงเกินว่าเงินค่าบริการที่นักท่องเที่ยวได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่สามารถเรียกเงินเพิ่มจากนักท่องเที่ยวได้

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2219 4010 – 17 ต่อ 1111 โดยท่านใดมีข้อสงสัย ข้อสอบถามเกี่ยวกับบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สามารถติดต่อได้ที่กรมการท่องเที่ยวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18