อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

รอรับได้เลย "อุตตม"สั่งคลังเร่งทำมาตรการแก้ปัญหาปากท้อง

อุตตม สั่งผู้บริหารคลังเร่งทำมาตรการแก้ปัญหาปากท้อง จัดเงินกู้ช่วยรากหญ้า เดินหน้าบัตรคนจน แจกเบี้ยคนแก่ ผู้พิการ เด็กเรียนดี มารดาประชารัฐ   อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.39 น.

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยในเฟสบุ๊คส่วนตัวหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการคลังว่า ได้มีการมอบนโยบายทั้งระยะสั้นที่ใช้งบประมาณในปี 62 และแผนระยะยาวที่ต้องใช้งบปี 63 เพื่อดูแลเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำทั้งระบบ โดยนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งทำคือการแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน และการจัดสินเชื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงของประชาชน ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบรายย่อย

ส่วนมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลจะมีการเดินหน้าต่อพร้อมกับมีการยกระดับเพิ่มสวัสดิการให้ เช่นเดียวกับการจัดเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ จะมีการขยายครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิด เด็กเรียนเรียนดีแต่มีปัญหาด้านรายได้ในครอบครัว ตลอดจนจะมีการเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่

นายอุตตมกล่าวว่า การปรับปรุงงบประมาณปี 63 จะมีการหารือเพื่ออัดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด เช่น การยกระดับค่าแรงงานแรกเข้าระบบแรงงาน และปรับค่าแรงให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะฝีมือแรงงาน ขณะที่แผนดูแลเศรษฐกิจในระยะยาว ในส่วนนโยบายกระทรวงการคลัง จะเน้นการดูแลวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด พร้อมกับมีการทบทวนโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งระบบ

ทั้งนี้ได้มอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปดูเรื่องการปรับโครงสร้างแล้ว ทั้งในส่วนของอัตราภาษีเงินได้ รวมถึงการกำหนดสิทธิพิเศษทางภาษีของนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ การปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ และปรับปรุงอัตราภาษีให้เหมาะสม โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับยุคดิจิทัล เพื่อให้เอกชนมีศักยภาพในการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็จะนำเทคโนโลยีบิ๊กดาตาเข้ามาช่วยการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการออมของประเทศ ด้วยการผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มมีเงินออมระยะยาวรองรับวัยเกษียณ การพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การปรับปรุงกฎหมายรองรับผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงการสานต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อรองรับศูนย์กลางการบิน ศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย เมืองอัจฉริยะ การยกระดับภาคเกษตรเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ทำกิน เพื่อสร้างสังคมเอื้ออาทร สร้างความเข้มแข็งในชุมชน
  


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17