อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ปิดจ็อบ"ไอซีดีฉะเชิงเทรา"1.1หมื่นล้าน

ปิดจ๊อบ “ไอซีดีฉะเชิงเทรา” 740 ไร่ วงเงิน 11,062 ล้านบาท คาดเปิดใช้ปี 67 ด้านคมนาคมแนะรองรับท่าเรือบก-ช่วยแบ่งเบาขนส่งสินค้าไอซีดีลาดกระบัง จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 13.07 น.


รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม (คค.) แจ้งว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ส่งผลการศึกษาโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์หรือไอซีดีฉะเชิงเทรา รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้กระทรวงฯพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พิจารณาต่อไป ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่เหมาะสมตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟดอนสีนนท์ติดทางรถไฟ บริเวณ ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา จะทำให้สินค้าในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและภาคอื่นๆมาใช้ได้อย่างสะดวก  

สำหรับการออกแบบผังสถานีฯพื้นที่ 740 ไร่แบ่งเป็น 4 ส่วนหลักคือ 1.พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สัมปทาน ประมาณ 481 ไร่ 2.พื้นที่ถนน (ทางแยกต่างระดับ ถนนภายในโครงการ ถนนบริการสาธารณะ) เชื่อม (ทางหลวงหมายเลข 315) ขนาด 6 ช่องจราจรมีทางแยกต่างระดับ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ 3.พื้นที่ส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ 4.พื้นที่คลองระบายน้ำ ออกแบบแนวคลองระบายน้ำกว้าง 15 เมตร เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ   รายงานข่าวแจ้งอีกว่า การประเมินเงินลงทุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไอซีดีฉะเชิงเทรารวม 11,062.85 ล้านบาท (ราคาในปี 62 ไม่รวมค่าจัดหาอุปกรณ์ยกขนสินค้า) เป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าชดเชยรวม 740 ไร่ 70 ตารางวา  รวม 120 แปลงเป็นที่ดินมีโฉนดทั้งหมด 460,833,646 บาท แยกเป็นค่าที่ดิน 397,484,446 บาท และชดเชยอาคารสิ่งปลูกสร้างรวม 43 หลัง เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 35 หลังและเพิงสำหรับเฝ้าทำการประมงและการเกษตร 8 หลังเป็นเงิน 63,349,200 บาท   

ด้านแผนพัฒนาแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะปรับปรุงสภาพดิน ก่อสร้างพื้นที่ส่วนกลาง ถนนเข้า-ออกถนนบริการสาธารณะ ทางรถไฟและพื้นที่ของ รฟท. คลองระบายน้ำ และก่อสร้างสถานีสัมปทานที่ 1 คาดว่าปี 64 จะคัดเลือกผู้รับสัมปทาน ส่วนปี 65-66 ก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์และเปิดให้บริการปี 67 คาดการณ์ปริมาณสินค้าส่งออกรวม 0.246 ล้าน TEUs นำเข้ารวม 0.217 ล้าน TEUs แบ่งเป็นตู้สินค้า 0.441 ล้าน TEUs ตู้เปล่า 0.022 ล้าน TEUs รวม 0.463 ล้าน TEUs หลังจากนั้นจะก่อสร้างพื้นที่สัมปทานที่ 2 เพื่อเปิดให้บริการในปีที่ 10 ของการให้บริการ หรือปี 77 ทั้งนี้ได้เสนอให้เป็นแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) คือภาครัฐรับผิดชอบการเวนคืนที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายนอกเท่านั้นส่วนการลงทุนในระบบงานโยธาภายใน งานระบบและอุปกรณ์รวมทั้งงานบำรุงรักษาและการให้บริการจะอยู่ในความรับผิดชอบของเอกชน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    77%
  • ไม่เห็นด้วย
    23%