อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

สศช.เตรียมสรุปดัชนีความก้าวหน้าคนไทยเดือนก.ย.นี้

สศช.จัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 ช่วยให้ทุกจังหวัดมีข้อมูลคนในจังหวัดของตัวเองไปพัฒนา คาดสรุปและเผยแพร่ในเดือนก.ย.นี้ อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 15.35 น.

นางสาวมนต์ทิพย์  สัมพันธวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สศช.ได้มีการประชุมหารือการจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด และเพื่อให้จังหวัดต่างๆ ได้ทราบถึงลำดับตำแหน่งความก้าวหน้าของคนในจังหวัดของตนพร้อมทั้งจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาคนของจังหวัด ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ดัชนีความก้าวหน้าของคนสู่สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป

"ทั้งนี้การประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับความเหมาะสมและข้อจำกัดของตัวชี้วัด และการวิเคราะห์ผลของดัชนีความก้าวหน้าของคน ซึ่งผลจากการประชุมจะได้นำไปปรับปรุงการจัดทำรายงานดัชนีความก้าวหน้าคนปี 2562 ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป และจะได้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ต่อไป ภายในเดือนก.ย.นี้"

ทั้งนี้ดัชนีความก้าวหน้าของคนได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2546 โดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย และ UNDP ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยได้มีการจัดทำดัชนีดังกล่าวครั้งที่สองในปี 2550 ครั้งที่สามในปี 2552 และครั้งที่สี่ในปี 2557  ต่อมา UNDP ได้โอนภารกิจการจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน ให้สศช.รับผิดชอบดำเนินการ โดยสศช. ได้จัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคนมาแล้ว 2 เล่ม คือ ดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2558  และปี 2560 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 ซึ่งจะเป็นเล่มที่สาม"สำหรับดัชนีความก้าวหน้าของคน มีลักษณะเป็นดัชนีรวมเป็นการวัดผลลัพธ์ของการพัฒนาคนระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยการจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 ยังคงยึดกรอบแนวคิดเช่นเดียวกับการจัดทำ 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยเป็นการพัฒนาคนที่ครอบคลุม การมีสุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนที่มีความปลอดภัย มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและเข้าถึงการสื่อสารอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี  ซึ่งจากกรอบแนวคิดการพัฒนาคนดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบในการกำหนดองค์ประกอบของดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 ประกอบด้วย 8 ดัชนีย่อยคือ 

ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และ ด้านการมีส่วนร่วม โดยดัชนีย่อยในแต่ละด้าน มี 4 ตัวชี้วัดเท่า ๆ กัน รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด โดยข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 นั้นเป็นข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด (77 จังหวัด) โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในปี 2561 จำนวน 19 ตัวชี้วัด ข้อมูลปี 2560 จำนวน 10 ตัวชี้วัด 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19