อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

พพ.ระดมกึ๋นหนุนใช้พลังงานทดแทนป้อนลงทุนตะวันออก 

พพ.เปิดเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็น หนุนขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ป้อนลงทุนภาคตะวันออก  อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 18.56 น.

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  (พพ.) เปิดเผยถึงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580  (เออีดีพี2018) ครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรีว่า  เป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะภาคประชาชน ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำแผน เออีดีพี 2018 ให้สมบูรณ์  ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่สอดรับกับแนวทางของการเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้มีความเหมาะสมกับวัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานสูงเพราะเป็นพื้นที่การลงทุนและมีการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ

สำหรับแนวทางการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานทดแทน จะเป็นส่วนช่วยในการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงานให้เพียงพอต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายการลงทุนของรัฐบาล ขณะเดียวกันจะเห็นว่าพื้นที่ภาคตะวันออก ยังให้ความสำคัญในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและมีเป้าหมายในการนำขยะจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตพลังงานทดแทนที่พร้อมป้อนเข้าสู่ระบบภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

“เป้าหมายในการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ พพ.จะนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมความคิดเห็นจากภาคประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ไปประมวลและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนเออีดีพี ฉบับปรับปรุงให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  หรือพีดีพี2018  ที่มีเป้าหมายเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ซึ่งแผนการระดมความคิดเห็นดังกล่าว พพ. มีแผนที่จะจัดขึ้นในครั้งที่ 5 เป็นครั้งสุดท้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 ส.ค. นี้”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 22