อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกDJSIต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

''ซีพีเอฟ''เป็น 1 ในสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ประเภท Emerging Markets ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรได้เป็น 1 ใน 17 บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารใน DJSI ที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลทั้งในประเทศไทยและกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม บรรษัทภิบาล และด้านอื่นๆอย่างเคร่งครัดซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งสามารถลดการใช้พลาสติกระหว่างปี 2549 – 2561 ได้ทั้งสิ้น 27,000 ตัน ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ และอาหาร เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนแล้ว 25% ของการใช้พลังงานทั้งหมดขององค์กร การกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 25% ในปี 2568 จากปีฐาน 2558 ตลอดจนทำการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

“ซีพีเอฟ เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้นนอกจากจะต้องสร้างรายได้แล้ว ยังต้องคำนึงถึงธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ การรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม และการตอบแทนสังคม เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจในเชิงรุกอย่างยั่งยืน” นายประสิทธิ์ กล่าวย้ำนายประสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า การได้รับคัดเลือกจาก DJSI ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของซีพีเอฟ ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวคิดของพนักงาน การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดเวลา ให้เห็นความสำคัญของความยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกันตามเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) โดยมีเป้าหมายสำคัญ 17 เป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนหลักการของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UN Global Compact) ด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Dow Jones Indices และ SAM โดยเชิญบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลก กว่า 3,500 แห่งใน 61 อุตสาหกรรม เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง Global Compact Network ประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุล ที่ช่วยผลักดันเป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good โดย FTSE Russell ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน.


ข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ซีพีเอฟ https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/report
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21