อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ราชกิจจาฯประกาศ ยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.ฎ.ยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน หลัง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ มีผลบังคับใช้ เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 17.32 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2562 โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 24 กันยายน 2562 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น และในมาตรา 49ประกอบกับมาตรา 50และมาตรา 51 กำหนดว่า เมื่อพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ใช้บังคับให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน

รวมทั้งงบประมาณของสถาบันบริหารกองทุนพลังงานไปเป็นของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และให้ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งให้โอนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ไปเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สมควรยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30