อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

คนไทยฝากเงินลดหันเล่นหุ้นแทน ห่วงสูงวัยเงินไม่พอใช้หลังเกษียณ

สถานการณ์การออมไทย ดอกเบี้ยต่ำทำเงินฝากโตลดลง หันไปเล่นหุ้น กองทุนแทน โดยเฉพาะคนสูงวัยพบส่วนใหญ่ มีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณ ต้องพึ่งลูกหลาน ส่วนคนรากหญ้าหันออมมากขึ้น แต่ความถี่ลดลง เหตุไม่มีเงินเหลือพอ พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 15.28 น.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยผลการศึกษาของศูนย์วิจัยธนาคารออมสินว่า ภาพรวมการออมของประเทศไทยยังคงเติบโตแบบชะลอตัวลง โดยเฉพาะยอดเงินฝากในสถาบันการเงินที่มี 18 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพียง 3.4% จากปีก่อน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการออมประเภทอื่น เช่น การออมเพื่อการลงทุนที่ขยายตัวสูงถึง  9% และเงินสำรองประกันภัยก็เติบโต 7.4%   

 “เงินฝากเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง เพราะผลตอบแทนเงินฝาก หรือ ดอกเบี้ย อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งดอกเบี้ยออมทรัพย์อยู่ที่ 0.5% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1% และ คนหันไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนรวม กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ประกอบกับ เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐจึงทำให้เงินออมในระบบชะลอตัวลง”

นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการที่ประเทศเป็นสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากมีประชากร   ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 9.9 ล้านคน คิดเป็น 14.9%  ซึ่งภาวะสังคมนี้จะส่งผลกระทบให้กำลังแรงงานลดลง การบริโภคลดลง และข้อเท็จจริงพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของไทยมีเงินออมไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตหลังการเกษียณอายุ ซึ่งจะทำให้ประสบปัญหาคุณภาพชีวิตที่ด้อยลง และต้องพึ่งพาการเลี้ยงดูจากลูกหลาน ซึ่งประเมินว่าต่อไปคนในวัยทำงาน 3 คน จะต้องเลี้ยงดูผู้สูงวัยถึง 5 คน ดังนั้น จำเป็นต้องมีการส่งเสริมการออมและการวางแผนการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34