อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

จับตาครม.พิจารณาวาระเศรษฐกิจหลายเรื่อง

ที่ประชุมครม.เตรียมหารือประเด็นเศรษฐกิจหลายเรื่อง ทั้งกระทรวงการคลัง ภาษีชิมช้อปใช้ รวมทั้งกฎหมายสำคัญ อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.28 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่ 3 ธ.ค.2562 ที่ประชุมจะพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหลายเรื่อง โดยกระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร หรือการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562

ขณะเดียวกันยังเสนอร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เกี่ยวกับกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7(1)(2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พร้อมกันนี้ยังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ 

นอกจากนี้ทางสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (2560-2579)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    6%
  • ไม่เห็นด้วย
    94%