อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

แบงก์กรุงเทพทุ่ม 90,909 ล้านบาท ฮุบแบงก์อินโดนีเซีย

แบงก์กรุงเทพประกาศซื้อกิจการธนาคารเพอร์ มาตาในอินโดนีเซียวงเงิน 90,909 ล้าน  เสริมความแข็งแกร่งขึ้นแท่นเป็นผู้นำแบงก์ในภูมิภาค พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.03 น.


นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ  เปิดเผยว่า  ธนาคารได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ พีที แอสทร่า อินเตอร์เนชั่ นแนล ทีบีเค เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 89.12%  ในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค  ซึ่งเป็นธนาคารอินโดนีเซีย คาดว่าการทาธุรกรรมดังกล่าวจะแล้ว เสร็จภายในปี  63  คาดว่าจะดำเนินการทำคำเสนอซื้ อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด ของเพอร์มาตาอีก 10.88 %  หลังจากการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการทำธุรกรรมนี้ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่า ซึ่งมีการตกลงร่วมกันอยู่ที่ 1.77 เท่าของมูลค่า ตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ดังนั้ นหากคำนวณ มูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 ราคาซื้ อหุ้นเบื้องต้นอยู่ที่ 1,498 รูเปียต่อหุ้น สำหรับการถือหุ้นในสัดส่วน 89.12%  มูลค่าธุรกรรมเบื้ องต้น จะอยู่ที่ 37,430,974 ล้านรูเปี ย  หรือ ประมาณ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 81,017 ล้านบาท 
 
ส่วนการถือหุ้น 100% มูลค่าเบื้องต้นจะอยู่ที่ 42,001,080 ล้านรูเปี ย (ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 90,909 ล้านบาท)  โดยราคาซื้อหุ้นที่ธนาคารจะต้องชำระในการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 89.12 % ในเพอร์มาตา จะถูก คำนวณอีกเป็นครั้งสุดท้าย  ซึ่งอ้างอิงที่อัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของเพอร์มาตาที่ได้รับ การเผยแพร่ก่อนวันที่ทาธุรกรรมแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมนี้ จะสำเร็จได้เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งรวมถึงการได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan) ตลอดจนการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ
 
“ ธนาคารคาดว่าจะใช้เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนที่ได้จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร และคาดว่า เมื่อธุรกรรมแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของธนาคารได้ทันที ขณะที่ธนาคารยังคงมีฐานะเงินกองทุนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งต่อไป” 
 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศกว้างขวางที่สุด โดยมีสาขาครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก และสินเชื่อของกิจการต่างประเทศมีสัดส่วนคิดเป็น  17%  ของสินเชื่อรวมของธนาคาร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารมีกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค เพื่อสนับสนุนลูกค้าของธนาคารในการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ โดยเครือข่ายในต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 
ด้านเพอร์มาตาเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของอินโดนีเซีย โดยมีเครือข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยความโดดเด่นของฐานเงินฝากและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นเลิศ รวมถึงทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง เพอร์มาตาพร้อมที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลังการปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านมา การเข้าซื้อกิจการเพอร์มาตาจะตอกย้ำถึงพันธะผูกพันที่ธนาคารมีต่ออินโดนีเซียซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2511 และช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำของธนาคารกรุงเทพในระดับภูมิภาค ด้วยฐานธุรกิจที่มั่นคงทั้งในไทยและอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

นายปิติ สิทธิอานวย ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า การขยายธุรกิจในต่างประเทศเป็นกลยุทธ์สาคัญของธนาคาร อินโดนีเซียเป็นตลาดที่ธนาคารให้ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่สุดในเอเชีย และมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่เอื้ออานวย ตลอดจนมีความเชื่อมโยงของประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียนที่เพิ่มขึ้น


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น