อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

แบงก์กรุงเทพทุ่ม 90,909 ล้านบาท ฮุบแบงก์อินโดนีเซีย

แบงก์กรุงเทพประกาศซื้อกิจการธนาคารเพอร์ มาตาในอินโดนีเซียวงเงิน 90,909 ล้าน  เสริมความแข็งแกร่งขึ้นแท่นเป็นผู้นำแบงก์ในภูมิภาค พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.03 น.


นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ  เปิดเผยว่า  ธนาคารได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และ พีที แอสทร่า อินเตอร์เนชั่ นแนล ทีบีเค เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 89.12%  ในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค  ซึ่งเป็นธนาคารอินโดนีเซีย คาดว่าการทาธุรกรรมดังกล่าวจะแล้ว เสร็จภายในปี  63  คาดว่าจะดำเนินการทำคำเสนอซื้ อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด ของเพอร์มาตาอีก 10.88 %  หลังจากการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการทำธุรกรรมนี้ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่า ซึ่งมีการตกลงร่วมกันอยู่ที่ 1.77 เท่าของมูลค่า ตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ดังนั้ นหากคำนวณ มูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 ราคาซื้ อหุ้นเบื้องต้นอยู่ที่ 1,498 รูเปียต่อหุ้น สำหรับการถือหุ้นในสัดส่วน 89.12%  มูลค่าธุรกรรมเบื้ องต้น จะอยู่ที่ 37,430,974 ล้านรูเปี ย  หรือ ประมาณ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 81,017 ล้านบาท 
 
ส่วนการถือหุ้น 100% มูลค่าเบื้องต้นจะอยู่ที่ 42,001,080 ล้านรูเปี ย (ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 90,909 ล้านบาท)  โดยราคาซื้อหุ้นที่ธนาคารจะต้องชำระในการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 89.12 % ในเพอร์มาตา จะถูก คำนวณอีกเป็นครั้งสุดท้าย  ซึ่งอ้างอิงที่อัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของเพอร์มาตาที่ได้รับ การเผยแพร่ก่อนวันที่ทาธุรกรรมแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมนี้ จะสำเร็จได้เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งรวมถึงการได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan) ตลอดจนการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ
 
“ ธนาคารคาดว่าจะใช้เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนที่ได้จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร และคาดว่า เมื่อธุรกรรมแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของธนาคารได้ทันที ขณะที่ธนาคารยังคงมีฐานะเงินกองทุนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งต่อไป” 
 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศกว้างขวางที่สุด โดยมีสาขาครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก และสินเชื่อของกิจการต่างประเทศมีสัดส่วนคิดเป็น  17%  ของสินเชื่อรวมของธนาคาร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารมีกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค เพื่อสนับสนุนลูกค้าของธนาคารในการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ โดยเครือข่ายในต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 
ด้านเพอร์มาตาเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของอินโดนีเซีย โดยมีเครือข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยความโดดเด่นของฐานเงินฝากและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นเลิศ รวมถึงทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง เพอร์มาตาพร้อมที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลังการปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านมา การเข้าซื้อกิจการเพอร์มาตาจะตอกย้ำถึงพันธะผูกพันที่ธนาคารมีต่ออินโดนีเซียซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2511 และช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำของธนาคารกรุงเทพในระดับภูมิภาค ด้วยฐานธุรกิจที่มั่นคงทั้งในไทยและอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

นายปิติ สิทธิอานวย ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า การขยายธุรกิจในต่างประเทศเป็นกลยุทธ์สาคัญของธนาคาร อินโดนีเซียเป็นตลาดที่ธนาคารให้ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่สุดในเอเชีย และมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่เอื้ออานวย ตลอดจนมีความเชื่อมโยงของประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียนที่เพิ่มขึ้น


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 37