อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

โชว์ผลงาน1ปีคุ้งบางกะเจ้าสร้างพื้นที่สีเขียว

เดินหน้าคุ้งบางกระเจ้าสานต่อพื้นที่สีเขียวรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนและเศรษฐกิจยั่งยืน เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น.


ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน  เปิดเผยภายหลังป็นประธานงานแถลงข่าว “1 ปี แห่งการขับเคลื่อนงาน  และก้าวต่อไปของการสานพลังโครงการ OUR Khung BangKachao” ว่า ทุกวันนี้ จากความเจริญทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่ขาดการดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้เราเห็นผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัวยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย เช่น การเกิดมลภาวะทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆ เป็นต้น ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญยิ่งในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน สำหรับ 1 ปี ผ่านมา

นอกจากคณะทำงานฯ ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่คุ้งบางกะเจ้าในระยะแรกบนพื้นที่ราชพัสดุตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว มีพื้นที่นำร่องการจัดการน้ำในร่องสวน มีศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ยังมีการสร้างความเจริญเติบโตเพื่อผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ชาวคุ้งบางกะเจ้าอีกด้วย เช่น  เกษตรสีเขียว การพัฒนาตลาดเขียว การท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนากลุ่มเยาวชนให้เรียนรู้และเข้าใจงานด้านต่าง ๆ ของโครงการฯ ซึ่งผลการทำงานที่ผ่านมานี้ นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาที่มีความคืบหน้าต่อเนื่อง

สำหรับในปี  63 โครงการฯ ยังคงเดินหน้าการทำงานให้สำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อรักษาให้พื้นที่ “คุ้งบางกะเจ้า” คงความเป็นอัตลักษณ์ที่ทั้งคนไทยและชาวโลกชื่นชม รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นสมบัติและความภาคภูมิใจของชุมชนบางกะเจ้า ที่คนไทยและชาวต่างประเทศอยากมาเยี่ยมเยือนตลอดไป
ด้านผลการดำเนินงานในปี  62 เครือข่าวต่างๆ ได้ทำผลงานอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว  มีบมจ.ปตท. เป็นประธานฯ ร่วมมือกับคณะทำงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรที่ร่วมสนับสนุน ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าบนพื้นที่ราชพัสดุระยะแรกแล้ว 107 แปลง 400 ไร่ ปลูกไม้ป่า ไม้ผล และไม้เศรษฐกิจระยะสั้น รวมกว่า 13,000 ต้น ต้นไม้เหล่านี้ใน 15 ปี จะสามารถดักจับฝุ่นและมลพิษทางอากาศได้กว่า 19,000 กิโลกรัม/ปี ดำเนินงานสามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชนคิดเป็นมูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาท

ส่วนแผนงานปี 63 คณะทำงานมุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนแปลงราชพัสดุ 300 ไร่ และพื้นที่เกษตรส่วนบุคคล 300 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 600 ไร่ และยังคงติดตามบำรุงรักษาพื้นที่ 400 ไร่ที่ดำเนินการไปแล้วต่อเนื่อง เพื่อมุ่งรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าครบ 6,000 ไร่ ภายใน 5 ปี ให้เป็นต้นแบบการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตลอดไป
ส่วนคณะทำงานการจัดการขยะ โดยมีบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นประธานฯ ได้พัฒนาจุดรวบรวมขยะ ณ วัดจากแดง ซึ่งสามารถรวบรวมจัดเก็บขยะ Recycle ได้มากกว่า 54 ตัน สามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์ 126 tCO2e เทียบเท่ากับต้นไม้ 14,030 ต้น พัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างรายได้เข้าชุมชน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,028,700 บาท ตลอดจนมีการจัดแผนอบรมความรู้การจัดการขยะครบวงจร สำหรับแผนงานสำคัญปี 63 จะพัฒนาจุดรวบรวมและจัดการขยะอินทรีย์และขยะ


 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น