อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

หมอเสริฐ ทุ่ม 8 หมื่นล้าน ฮุบ รพ.บำรุงราษฎร์

หมอเสริฐ ทุ่งงบ 8 หมื่นล้าน ฮุบซื้อ รพ.บำรุงราษฎร์ เสริมแกร่งธุรกิจการแพทย์ พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.03 น.


รายงานข่าวจาก บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่26 ก.พ.63 อนุมัติให้การเข้าทําคําเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ (บีเอช) เพื่อให้เป็นไป ตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ 

บริษัทจะเสนอซื้อหุ้น BH จํานวน 546,328,351 หุ้น คิดเป็น 74.83% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด หุ้นบุริมสิทธิ์จํานวน 1,210,865 หุ้น คิดเป็น 0.17% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ประกอบด้วยชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ซึ่ง สามารถแปลงสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญของ บีเอช ได้จํานวน 137,362,636 หุ้น โดยบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นมูลค่า 85,612,731,500 บาท 

ทั้งนี้ราคาเสนอซื้ออาจปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกิน 20% ของราคาเสนอซื้อ ในกรณีที่มีการปรับราคา มูลค่ารวมของการทําคํา เสนอซื้อจะอยู่ระหว่าง 85,612,731,500-102,735,277,800 บาท ในการปรับราคาเสนอซื้อดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาจาก ความเหมาะสมของสภาวะตลาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและราคาซื้อขายหุ้น บีเอช ในขณะนี้ ซึ่งจะแจ้งราคาเสนอ ซื้อสุดท้ายอีกครั้งภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กําหนดไว้สําเร็จครบถ้วน

อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิในการปรับลดราคาเสนอซื้อสุดท้ายในกรณีที่ บีเอช มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมกรณีพิเศษซึ่งมีนัยสำคัญและไม่สอดคล้องกับแนวทางการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีย้อนหลัง โดยในกรณีที่บริษัทจะปรับราคาเสนอซื้อสุดท้ายบริษัทจะแจ้งให้ทราบราคาที่แน่นอนอีกครั้ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนดมีอำนาจในการกำหนด แก้ไข และปรับราคาเสนอซื้อสุดท้าย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28