อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

นั่ง'รถตู้-รถบัส'ข้ามจังหวัด ต้องกรอกคำถามสุขภาพก่อน

ขนส่งเตือนผู้โดยสารเดินทางข้ามจังหวัด ทั้งรถตู้-รถบัส ต้องกรอกคำถามสุขภาพ พร้อมสวมหน้ากากสกัดโควิด ไม่ปฏิบัติห้ามขึ้นรถ ขณะที่แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขอความร่วมมือผู้โดยสารรถไฟด้วยเช่นกัน เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 19.30 น.

 
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมฯ ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถหมวด 30) เช่น รถตู้ รถบัส วิ่งข้ามจังหวัดให้ปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะและผู้โดยสาร อย่างเคร่งครัด

ด้วยการมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูง เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ตามมาตรการ Social Distancing เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส

นอกจากนี้ ให้จัดเตรียมคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8-คค) เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และรวบรวมส่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ณ จุดสิ้นสุดการเดินทาง หรือต้องเตรียมไว้สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างการเดินทาง รวมถึงเข้มงวดตรวจสอบห้ามมิให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถโดยสารเด็ดขาดพร้อมเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถ ให้มีน้ำยาแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับผู้โดยสารภายในรถ และพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน  โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

กรณีที่ผู้โดยสารไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนใช้บริการ ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผู้ประกอบการขนส่งสามารถปฏิเสธการให้บริการได้ ดังนั้น กรมฯ ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ให้ความมือกับเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด
 
นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  กล่าวว่า  กรมการขนส่งทางรางได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าข้ามเขตพื้นที่จังหวัดผู้โดยสารต้องกรอกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นบริเวณปลายทางนอกเขตกรุงเทพมหานคร
 
โดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มีพื้นที่สถานีที่ตั้งอยู่ในเขตนอกกรุงเทพมหานครคือสถานีสุวรรณภูมิ ดังนั้นบริษัทจึงขอความร่วมมือผู้โดยสารรถไฟฟ้าที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรอกรายละเอียดลงในเอกสารแบบคำถามสุขภาพ (ต.8 คค) ณ สถานีสุวรรณภูมิ และพกติดตัวเพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีถูกขอตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารและจุดกรอกข้อมูลไว้ที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ Information สถานีสุวรรณภูมิเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร
 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ละยืนภายในขบวนรถเพื่อที่หมายเลข Call Center 1690 หรือwww.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 13