อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

บอร์ดคปภ.อนุมัติบ.ประกันผ่อนผันชำระเบี้ยรถให้ลูกค้า

บอร์ดคปภ.ออกมาตรการลดผลกระทบธุรกิจประกันภัยสู้โควิด ไฟเขียวให้บริษัทประกันผ่อนผันชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถให้ลูกค้า พร้อมขยายเวลาบริษัทประกันวินาศภัย-ชีวิตนำส่งเงินสมทบ  จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 15.40 น.

 
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการคปภ.ว่า ได้ออกมาตรการด้านการประกันภัยเพิ่มเติมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด  ด้วยการผ่อนผันให้บริษัทประกันภัยเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยได้ ภายใน 6 เดือน สำหรับ รถยนต์นั่งในกลุ่ม 3-5 ที่จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งจะทำให้บริษัทประกันภัยสามารถอนุญาตให้ ผู้เอาประกันภัยผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถได้

นอกจากนี้ได้กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย   โดยการกำหนดค่าความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในกองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนของบริษัทประกันภัย ได้แก่ การกำหนดค่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยด้านปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสารการกำหนดค่าความเสี่ยงด้านเครดิต

ยกเว้นมูลค่าเงินลงทุน ของการลงทุนในกองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลด ความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในส่วนที่เป็นตราสารหนี้ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพตลาดการเงินไทย

ขณะเดียวกันให้บริษัทประกันสามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้คปภ.กำหนดหลักเกณฑ์ การขายประกันที่แตกต่างกับหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในประกาศฯ ปัจจุบัน ในกรณีจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด–19
 
นอกจากนี้ได้ผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกัน วินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต สำหรับปี 63  โดยเงินสมทบไตรมาส 1 จากเดิมครบกำหนดวันที่ 30 เม.ย.เป็นวันที่  30 มิ.ย.   เงินสมทบไตรมาส 2 จากเดิมครบกำหนดวันที่ 30 ก.ค. เป็นวันที่ 30 ก.ย. เงินสมทบมาตรการด้านการเงิน ภาษี การชดเชยรายได้และการเสริมความรู้ ไตรมาส 3 จากเดิมวันที่ 30  ต.ค.  เป็นวันที่ 30 ธ.ค.
 
ทั้งนี้ในส่วนที่อยูในอำนาจของสำนักงาน คปภ. นั้นได้   ผ่อนผันให้หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. จัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน-นายหน้าประกันภัย แบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  งดการรับสมัครและการจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. ถึงวันที่ 30 มิ.ย.

ขณะเดียวกัน ผ่อนผันให้ตัวแทน-นายหน้าประกันภัยที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ- 30 มิ.ย. สามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใบอนุญาต จะมีผลอยู่ต่อไป โดยสามารถอบรมและยื่นหนังสือรับรองการอบรมได้ภายหลังจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.

อย่างไรก็ตามหากสำนักงานไม่ได้รับหนังสือรับรองการอบรมภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นผลบังคับ ณ วันที่ 31  ธ.ค. นอกจากนี้ยังให้บริการช่องทางการขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แทนการยื่นเอกสาร

พร้อมปรับปรุงแนวปฏิบัติในการยื่นขอรับและขอผ่อนชำระค่าเสียหายเบื้องต้น โดยสามารถดำเนินการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่ยกระดับความรุนแรงขึ้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

บอกต่อ : 78