อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ดีเดย์1 เม.ย.ประกันรถยนต์เพิ่มคุ้มครองเสียชีวิตรับ1ล้าน

สมาคมประกันวินาศภัยไทยปรับเพิ่มความคุ้มครอง พ.ร.บ จ่าย 500,000 บาทไม่เพิ่มเบี้ย  ภาคสมัครใจ จ่ายขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้  เสียชีวิต- ทุพพลภาพถาวรรับเงิน 1 ล้านบาท อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.15 น.


นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น โดยปรับเพิ่มจำนวนเงินความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

กรณีผู้ประสบภัยจากรถเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะถึงขนาดที่กำหนด จาก 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท โดยไม่มีการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประกันภัย  และปรับความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  ด้วยการกำหนดเกณฑ์ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

ทั้งนี้หากประชาชนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทางรถ จะได้รับความคุ้มครองทั้งจากประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ รวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อราย โดยมีผลคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มความคุ้มครองดังกล่าว ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับประชาชน  ซึ่งสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สามารถลดข้อโต้แย้งระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เสียหายลงได้   

คาดว่าจะทำให้บริษัทประกันภัยต้องแบกรับภาระต้นทุนความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินกว่า 2,700 ล้านบาท แต่ประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความเชื่อมั่นในการได้รับความคุ้มครองและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยเป็นธรรมมากขึ้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22