อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ธุรกิจรายย่อยทุนไม่ถึง1ล้าน แชมป์'กิจการเจ๊ง'เดือนก.พ.

พาณิชย์เผยตัวเลขธุรกิจเลิกกิจการเดือนก.พ. มีจำนวน 815 ราย  ก่อสร้างอาคารทั่วไปแชมป์สูงสุด รองลงมาคืออสังหาริมทรัพย์- ร้านอาหาร  รายย่อยเงินทุนไม่ถึง 1 ล้านเจ๊งสูงสุด อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 11.45 น.


นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ เดือนก.พ. มีจำนวน 815 ราย  หรือมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 6,026 ล้านบาท  ซึ่งธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 104 ราย คิดเป็น  13 % รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 51 ราย คิดเป็น  6 %และธุรกิจภัตตาคาร  ร้านอาหาร จำนวน 21 ราย คิดเป็น  3%

ช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจเลิกประกอบกิจการทั่วประเทศ มากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 563 ราย คิดเป็น  69.08%  รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1- 5   ล้านบาท จำนวน 223 ราย คิดเป็น  27.36%  ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 26 ราย  คิดเป็น 3.19 % และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 3 ราย คิดเป็น  0.37%  

สำหรับธุรกิจเลิกสะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.พ. 63 มีจำนวน 2,222 ราย เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จำนวน 9 ราย คิดเป็น  0.4% หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่  2,213 ราย  มูลค่าทุนจดทะเบียน จำนวน 9,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,933 ล้านบาท คิดเป็น  42% หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 6,993 ล้านบาทธุรกิจตั้งใหม่ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ก.พ. 63 มีจำนวน 13,349 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ก่อนอยู่ที่ 13,874 ราย  ลดลง 525 ราย หรือคิดเป็น  4 % สำหรับมูลค่าอยู่ที่  46,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,003 ล้านบาท คิดเป็น 35%  จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่  34,551 ล้านบาท

การจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนก.พ. มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 6,407 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 30,298 ล้านบาท  ซึ่งธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 597 ราย คิดเป็น   9 %รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 332 ราย  สัดส่วน  5%  และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวน 191 สัดส่วน  3 %

ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น  (ณ วันที่ 29 ก.พ. 63)  ธุรกิจที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน757,178 ราย  มูลค่าทุน 18.42 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 186,103 ราย คิดเป็น  24.58 % บริษัทจำกัด   569,816 ราย คิดเป็น 75.25 % และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,259 ราย คิดเป็น  0.17 %อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 447,316 ราย คิดเป็น 59.08 รวมมูลค่าทุน 0.39 ล้านล้านบาท คิดเป็น  2.12% รองลงมา คือ ช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 222,898 ราย คิดเป็น  29.44% รวมมูลค่าทุน 0.73 ล้านล้านบาท คิดเป็น  3.96 %

ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 71,338 ราย คิดเป็น  9.42 % รวมมูลค่าทุน 1.94 ล้านล้านบาท คิดเป็น  10.53 % และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 15,626 ราย คิดเป็น  2.06 รวมมูลค่าทุน 15.36 ล้านล้านบาท คิดเป็น  83.39%   
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22