อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

ขยายเวลาดำเนินการ'ทะเบียนรถ' ทุกประเภทแท็กซี่เว้นตรวจสภาพ

ขนส่งทางบก ขยายเวลาดำเนินการทางทะเบียนรถทุกประเภท เฉพาะรถโดยสารและรถแท็กซี่ให้ยกเว้นการตรวจสภาพรถและการเปรียบเทียบปรับ หลังสิ้นสุดประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 15 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.56 น.


เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศ เรื่อง การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยระบุเนื้อหาว่า ได้มีการยกเว้นการตรวจสภาพรถ และงดเว้นการเปรียบเทียบปรับ 1.รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่อายุภาษีสิ้นสุดงวดที่สาม (สิ้นอายุ 30 กันยายน 2563) ที่ต้องเข้ารับการตวจสภาพตามประกาศกรมการนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถ ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563


 
2.รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) ที่ต้องเข้ารับการตรวจสภาพตามประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร ที่ครบกำหนดระยะเวลาการตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีประจำปี หรือครบกำหนดระยะเวลาการตรวจสภาพตามรอบการตรวจสภาพทุก 4 เดือน หรือทุก 6 เดือน แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น
 
มีการขยายระยะเวลาการดำเนินการทางทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้ เช่น การโอนรถ การแจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญหรือรายการทางทะเบียนของรถ การส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนในกรณีทะเบียนเป็นอันระงับหรือแจ้งครบอายุการใช้งานหรือการแจ้งเลิกใช้รถ เป็นต้น ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการออกไปอีก 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่วันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดทำการ ให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา และงดเว้นการเปรียบเทียบปรับ


 
ให้ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ ที่ได้รับประโยชน์จากการยกเว้น หรือขยายเวลาตามประกาศนี้ ต้องหมั่นดูแล ตวจสอบ และบำรุงรักษารถให้มีสาพมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย สำหรับการใช้งานตลอดเวลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น