อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

ลดหักเงินเดือนลูกหนี้กยศ.เหลือ10บ./เดือน พร้อมชะลอยึดทรัพย์

กยศ ช่วยลูกหนี้บรรเทาผลกระทบโควิด ลดหักเงินเดือนลูกหนี้เอกชน เหลือเดือน 10 บาท พร้อมชะลอยึดทรัพย์-ขายทอดตลาด ลดเบี้ยปรับ 75-80% พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.


นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 8 มาตรการ ได้แก่ การลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาทต่อคนต่อเดือน  ให้กับผู้กู้ยืมทุกรายในกลุ่มหน่วยงานเอกชน รวมถึงลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5%  ให้กับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดนาน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.– 30 มิ.ย.63   

นอกจากนี้ จะชะลอการบังคับคดี สำหรับผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันทุกคดี ยกเว้นกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความ  อีกทั้งจะงดการขายทอดตลาด สำหรับผู้กู้ยืม หรือผู้ค้ำประกันที่กองทุนได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกราย ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด โดยกองทุนจะยื่นคำร้องของดการขายทอดตลาดทุกรายไปจนถึงสิ้นปี 63 แต่จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ยืม หรือผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดทรัพย์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้รับจำนองที่ยึดไว้  

ขณะเดียวกัน จะลดเบี้ยปรับ 80%  สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ และปิดบัญชีในครั้งเดียว กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี รวมถึงให้ลดเบี้ยปรับ 75% เฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) โดยติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่วนกรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดีสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์ กยศ. โดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนชำระหนี้ปิดบัญชี โดยขยายระยะเวลาเดิมไปสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 

 
นายชัยณรงค์กล่าวต่อว่า ส่วนลูกหนี้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสถานะยังไม่ถูกดำเนินคดีจะได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้ได้ 2 ปี โดยกรณีผู้มีงวดชำระเป็นรายปีได้รับสิทธิผ่อนผันการชำระหนี้งวดปี 63 ให้กลับมาชำระหนี้ปี 63 ภายในวันที่ 5 ก.ค.65 และงวดที่เหลือในปีถัดไป กรณีผู้ที่ต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือน ให้ผ่อนผันการชำระหนี้ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ

โดยในระหว่างพักชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ พร้อมทั้งหยุดคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้าและงวดที่อยู่ระหว่างผ่อนผัน จนกว่าจะสิ้นสุด โดยผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ กยศ. ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.63

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 38