อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

กพท.ออกกฎเหล็กห้ามทุกแอร์ไลน์ บินเข้าไทย4-6เม.ย.นี้

“จุฬา”ลงนามประกาศกพท. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4  เม.ย.เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่  6 เม.ย. 63 เวลา 23.59 น. สกัดโควิด เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 00.05 น.


นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) เปิดเผยว่า  ตนได้ลงนามประกาศ ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว อาศัย อำนาจตามความในมาตรา27 และมาตรา 28 แห่งพรบ.การเดินอากาศ  2497  มีคำสั่งดังนี้

ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4  เม.ย.เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่  6 เม.ย. 63 เวลา 23.59 น.  การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่ง คนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตามวันดังกล่าวให้ยกเลิก

 ยกเว้นอากาศยานดังต่อไปนี้คือ  อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)  อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

 อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือ การขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด  (Humanitarian aid, medical and relief flights ) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)  

อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)  ให้ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14  วัน มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

บอกต่อ : 25