อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

แจ้งแล้ว!คลังลดถือหุ้นการบินไทยพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

การบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ก.คลังลดวัดส่วนถือหุ้นพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.07 น.


บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แก่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,13.931,061 หุ้น (คิดเป็น 51.03% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรีขกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท) ว่า ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลงต่ำกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทแล้ว โดยจำหน่ายหุ้น คิดเป็น 3.17% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรีขกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทให้แก่กองทุนรวมวายุภักษ์ 

ทั้งนี้ โดยกระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และถือหุ้นคิดเป็น 47.86% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกระทรวงการคลังดังกล่าว บริษัทฯจะหลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22